สอบ ป.1 อ่านออกเขียนได้

โพสต์6 ต.ค. 2558 09:15โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 12 ต.ค. 2558 00:48 ]
        สพป.นครปฐม เขต 2 จัดการทดสอบ การประเมินการอ่านการเขียนนักเรียน ชั้น ป.1 ของโรงเรียนในสังกัด ตามนโยบาย "ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้" และ นักเรียน ชั้น ป.1 เมื่อจบชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม
        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 ขึ้น โดยกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 1 ที่ว่า “เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และต้องมีระบบการประเมินที่เป็นรูปธรรม” ซึ่ง สพฐ. ได้ดำเนินการพัฒนาและสนับสนุนส่งเสริมให้ครูในโรงเรียนทุกแห่งพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีต่างๆ เพื่อให้นักเรียนในทุกระดับชั้นสามารถอ่านเขียนได้ตามความสามารถของนักเรียนที่จบในแต่ละชั้นปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้และมอบหมายให้สำนักทดสอบทางการศึกษาดำเนินการประเมินว่านักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคนหรือไม่ และภาพรวมของประเทศอยู่ในระดับใด
        สำนักทดสอบทางการศึกษาได้สร้างและพัฒนาข้อสอบมาตรฐานสำหรับการสอบปลายภาคเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนมีและใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบ 1 และได้ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในด้านการอ่านออกเขียนได้จำนวน 2 ครั้ง คือ ปลายภาคเรียนที่ 1 และปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินในครั้งนี้ ได้แก่ ข้อสอบวัดสมรรถนะนักเรียน 3 ด้าน คือ อ่านออก อ่านรู้เรื่อง และเขียนได้ ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้ไปวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพนักเรียนในระดับชั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป...

ภาพโดยเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 
http://www.obec.go.th/news/66885Comments