ขอแสดงความยินดี

โพสต์5 มิ.ย. 2556 18:11โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2556 03:01 ]
        ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับการประกาศผลการคัดสรรรางวัลผลงาน หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2  ประจำปี 2556 ของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2  ได้แก่ โรงเรียนวัดนราภิรมย์  โรงเรียนวัดดอนหวาย  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล  โรงเรียนวัดมะเกลือ  โรงเรียนวัดบางหลวง  งานนึ้ยังได้ลุ้นต่อให้ได้รับการคัดเลือกในระดับประเทศอีกระดับหนึ่ง
        คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้เชิญชวนสถานศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2556 เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมและกระตุ้นการพัฒนาวิชาชีพ ที่มุ่งให้สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี โดยสถานศึกษาทุกสังกัดสามารถส่งผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” เพียงด้านใดด้านหนึ่ง ในจำนวน 7 ด้าน ดังนี้ ด้านหลักสูตร  ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้  ด้านแหล่งเรียนรู้  ด้านสิ่งประดิษฐ์ สื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ด้านการวัดและการประเมินผล  ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา  ด้านจิตวิทยา
Comments