ทำแผนปฏิบัติการ

โพสต์19 ก.พ. 2563 20:25โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2563 20:26 ]

วันที่ 18 - 19  กุมภาพันธ์  2563 

        การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ณ ห้องประชุมโรงแรมชวาลัน รีสอร์ท อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

กิจกรรม เนื้อหาสาระ : 
- นโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.นครปฐม เขต 2 
- ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาปีงบประมาณ 2562 
- วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
จัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
- วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีต่อผลกระทบการจัดการศึกษาของ สพป.นครปฐม เขต 2
- ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร  กลยุทธ์ ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมาย
- วิเคราะห์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
- ยกร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
- สรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/thaphaenptibatikar/DSC_3937.JPG?attredirects=0

อัลบั้มภาพ (Cr.Ton[k]ar Chanel) > คลิก

Comments