วันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2558 ท่องโลกกาลเวลา

โพสต์4 ส.ค. 2558 17:33โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์

       เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อยกลับมาอีกครั้งแล้ว สำหรับปีนี้ทางโครงการได้เลือกหัวข้อ "ท่องโลกกาลเวลา" ในการจัดกิจกรรมประจำปี 2015 โรงเรียน และผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร วันนักวิทยาศาสตร์น้อย หัวข้อท่องโลกกาลเวลา ได้ตาม Link นี้

วันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2558 ท่องโลกกาลเวลา

        สสวท. ได้จัดงานวันวิทยาศาสตร์น้อย 2558 (Little Scientists’ Day 2015) ในหัวข้อท่องโลกกาลเวลาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ตลอดจนเปิดโอกาสให้วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น ได้จัดกิจกรรมนอกโรงเรียน  นอกจากนี้ เด็ก และผู้ปกครองที่เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ผ่านการทำกิจกรรม และได้ตระหนักถึงความสำคัญของเวลา 
        กิจกรรมในงานวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2558 ท่องโลกกาลเวลา ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่ อดีตถึงปัจจุบันเป็นเช่นไรเด็ก ๆ จะได้ดูวิดีโอที่แสดงการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต และได้เล่นเกมบัตรภาพการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต  ทำอะไรในเวลาต่าง ๆ เด็กจะได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเวลาในแต่ละวัน การเปลี่ยนฤดูในหนึ่งปี สามารถเชื่อมโยงกิจวัตรประจำวัน เรียงลำดับเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ในเวลาที่แตกต่างกัน สัตว์หากินเวลาไหน  เด็กจะได้ร่วมกันอภิปรายว่า รู้จักสัตว์อะไรบ้าง พร้อมทั้งบรรยายรูปร่างลักษณะ และบอกชนิดอาหารที่สัตว์ชนิดนั้นกิน พร้อมทั้งให้เด็กเล่นเกมโดยแยกชนิดของสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางวันและเวลากลางคืน   ทรายบอกเวลาได้อย่างไร  เด็กจะได้ร่วมกันอภิปรายว่าในการทำกิจกรรมต่าง ๆ จะสามารถกำหนดเวลา หรือมีวิธีการใดในการจับเวลา พร้อมทั้งให้เด็กประดิษฐ์นาฬิกาทรายและตกแต่งให้สวยงาม ลอยได้นานเท่าใด เด็กจะได้ประดิษฐ์ร่มชูชีพจากถุงพลาสติก ให้ลอยอยู่ในอากาศได้นานที่สุด หัวใจเต้นเร็วหรือไม่ เด็กจะได้ลองฟังเสียงการเต้นของหัวใจตนเองและของเพื่อน โดยใช้อุปกรณ์ช่วย จากนั้นสังเกตการเปลี่ยนแปลงเสียงการเต้นของหัวใจหลังจากเคลื่อนไหวร่างกาย

Comments