วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 60

โพสต์3 ก.ค. 2560 04:36โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 16 ส.ค. 2560 21:20 ]
วันอาสาฬหบูชา (8 กรกฎาคม 2560)

        ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี จะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา คือ "วันอาสาฬหบูชา" ซึ่งในปี 2560 นี้ ตรงกับวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม (ขึ้น 15 คํ่า เดือน 8) ทั้งนี้ คำว่า "อาสาฬหบูชา" สามารถอ่านได้ 2 แบบ คือ อา-สาน-หะ-บู-ชา หรือ อา-สาน-ละ-หะ-บู-ชา ซึ่งจะประกอบด้วยคำ 2 คำ คือ อาสาฬห ที่แปลว่า เดือน 8 ทางจันทรคติ กับคำว่า บูชา ที่แปลว่า การบูชา เมื่อนำมารวมกันจึงแปลว่า การบูชาในเดือน 8 หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน 8 
        วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จน พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ 

วันเข้าพรรษา (9 กรกฎาคม 2560)

        เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์เถรวาทจะพักประจำอยู่ที่วัดโดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกว่า จำพรรษา เว้นแต่มีกิจธุระคือเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในเดียวนั้น ก็ให้ไปแรมคืนได้ คราวหนึ่งไม่เกิน ๗ คืน เรียกว่า "สัตตาหะ" พิธีเข้าพรรษานี้ถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรง ละเว้นไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ช่วงจำพรรษาจะอยู่ในช่วงฤดูฝนคือแรม ๑ ค่ำ เดือนแปด(๘) เรียกว่า "ปุริมพรรษา" จน ถึง ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) หรือวันออกพรรษาของทุกปี โดยวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘)) ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งพระมหากษัตริย์และคนทั่วไปได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญในวันเข้าพรรษามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/1289735594486230/
https://www.facebook.com/nooknoy.sound/media_set?set=a.1592384537440281.1073741975.100000062497928&type=3&pnref=story
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1396879947047832&id=100001775213114
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1873211659669130&id=100009409437525

        วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา " วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา "  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ทางโรงเรียนวัดน้อยได้จัดให้มีกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา เพื่อน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นคือ เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อันมีใจความสำคัญ คือ อริยสัจ 4 และการเกิดขึ้นของพระสงฆ์รูปแรกของพระพุทธศาสนา คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ จึงบังเกิดผลทำให้พระรัตนตรัยครบองค์ 3 ประการ อันได้แก่ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ พร้อมกันนี้ยังได้จัดให้มีการนำต้นเทียนจำนำพรรษามาตกแต่งเพื่อที่จะได้ถวายแก่ วัดน้อยเจริญสุขและวัดท่าใน เป็นการสืบสานตามแบบประเพณีโบราณที่สืบทอดต่อกันมา ทางโรงเรียนวัดน้อย โดยการนำของท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางนวลรัตน์ กุลจิตติรัตน์ พร้อมคณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกันเวียนเทียน ฟังเทศ ฟังธรรม และถวายต้นเทียนจำนำพรรษา อันเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีพึ่งปฏิบัติสืบไป

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/1298683720258084/
Comments