ปฏิบัติการครูแกนนำพัฒนาการสอนประวัติศาตร์และหน้าที่พลเมือง

โพสต์13 ต.ค. 2557 00:21โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 13 ต.ค. 2557 01:07 โดย Webmaster Supervisory ]
วันที่ 13-14 ตุลาคม 2557

     การประชุมปฏิบัติการครูแกนนำพัฒนาการสอนประวัติศาตร์และหน้าที่พลเมือง ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดทำหลักสูตรสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง และขออนุมัติกรรมการสถานศึกษาประกาศใช้หลักสูตรเพิ่มเติมได้ทันก่อนเปิดภาคเรียน
2. เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนวิชาประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ตามจุดเน้น 5 ประการ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. ได้ถูกต้อง
 
กลุ่มเป้าหมาย : ครูวิชาการและครูผู้สอนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 รวม 250 คน  

หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยากร : การอภิปรายและปฏิบัติการจัดทำหลักสูตร การบริหารวิชาการเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง (ศน.กฤษณาวรรณ ชื่นค้า และคณะ) / การจัดทำโครงสร้างรายวิชา การจัดทำหน่วย การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลในชั้นเรียนวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง (ศน.สมชาย พูลศรี และคณะ) / การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม (ศน.วิไลวรรณ ตรีชั้น, ศน.วิไลวรรณ โอรส และคณะ) / การบริหารจัดการตามหลักสูตรและจุดเน้น (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์, ศน.กนกรัตน์ สุพรรณอ่วม) 

กิจกรรม : นายทวีพล แพเรือง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ / การบรรยายตามหลักสูตร / การอภิปรายและแบ่งกลุ่ม 30 กลุ่ม ฝึกปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรตามใบงาน / การสรุปเนื้อหาตามหลักสูตร 

หน้าที่พลเมือง

Comments