การอบรมพัฒนาจิตวิณญาณครู

โพสต์8 พ.ค. 2556 01:29โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2556 02:35 ]
การอบรมพัฒนาจิตวิณญาณครู : ผู้ปลูกฝังคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธภาคสงฆ์ที่ 14

9-11 พฤษภาคม 2556

        การอบรมพัฒนาจิตวิณญาณครู : ผู้ปลูกฝังคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธภาคสงฆ์ที่ 14 (สพป.กาญจนบุรี 1,2,3 /สพป.สุพรรณบุรี 1,2,3 / สพป.นครปฐม 1,2 / สพป.สมุทรสาคร และ สพม.9)  ณ ห้องประชุมวัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี  ดำเนินการโดย สพป.นครปฐม 2 (ประธานภาคสงฆ์ที่ 14) และกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 

วัตถุประสงค์ : เพื่อสรุปผลการจัดอบรมการอบรมพัฒนาจิตวิณญาณครู : ผู้ปลูกฝังคุณธรรม  เพื่อนำข้อมูลที่ได้ มาใช้ในการปรับปรุงและพัมนาการดำเนินงานต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 45 คน 

เนื้อหา/หลักสูตร : ใครคือครู คุณครูคู่คุณธรรม / นาสกุลคุณธรรม, คุณธรรมในชีวิตประจำวัน, ป้ายช่อคุณธรรม, ภาพยนตร์พัฒนาทักษะชีวิต / หลักการวิธีการสะท้อนความคิด มุมมองจิตวิณญาณจากภาพยนตร์ สรุปสาระจากภาพยนตร์ / พลังของบรรยากาศ, พลังของจิตใจ, ภาพยนตร์พัฒนาทักษะชีวิต /ทบทวนสาระ พลังสายตา พรแห่งความปรารถนา

วิทยากร : คุณศุภลักณ์ ทัดศรี และ ทพญ.อารยา พรายแย้ม 

กิจกรรม : พิธีเปิดโดย ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 / พิธีปิดโดยพระครูวิศาลกาญจนกิจ / ทำวัตรเช้า-บริหารจิต / บริหารกาย (ผอ.นงนุช บุญญยุวะ) / ทำวัตรเย็น-ฟังธรรมบรรยาย   


ปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับมัธยมศึกษา


8 พฤษภาคม 2556
    การประชุมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม  

วัตถุประสงค์ : เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการสอบทางการเรียนระดับชาติ กำหนดแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา สร้างทางเลือกการปฏิบัติและเครื่องมือ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 
กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส สพปซนครแฐม เขต 2 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

หลักสูตร/เนื้อหาสาระ : การใช้สารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 เพื่อพัฒนาผู้เรียน /  กระบวนการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนการจัดการเรียนการสอน การวิเคราะห์ข้อสอบ การออกแบบการจัดการเรียนการสอน 

กิจกรรม : พิธีเปิดและให้นโยบายโดย ผอ.สพป.น.ฐ.2 / ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อจัดการเรียนรู้ (แบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ) / ปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

ผลที่คาดหวัง : ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษามีแนวทางในการวิเคราะห์ปัจจัยและองค์ประกอบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สพป.นครปฐม เขต 2 

ยกระดับ56

หากท่านใช้ IE Browser (internet Explorer) อาจไม่เห็นการแสดงสไลด์โชว์ โปรดคลิกที่นี่ https://plus.google.com/photos/115290197892856884761/albums/5875510454192026097?banner=pwa
Comments