ปฏิญญาเขตสุจริต

โพสต์30 มิ.ย. 2562 23:57โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 1 ก.ย. 2562 22:13 ]

        ปฏิญญาเขตสุจริต : คณะผู้บริหารการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา
https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1312786765537465?__tn__=-R

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

        เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สพฐ.ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 พ.ศ.2560 – 2564 ได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เป็นกลยุทธ์สำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมถึงพัฒนากลไกและระบบป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง สพฐ. ในการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และสถานศึกษา 
        ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรในสังกัดปฎิบัติหน้าที่ตามกฎหมายยึดมั่นประมวลจริยธรรม
        ดังนั้น สพฐ. จึงประกาศเรื่องดังกล่าวต่อคณะบริหาร บุคลากรในสังกัด และต่อสาธารณชน เพื่อให้ สพฐ. และหน่วยงานในสังกัดดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยมุ่งมั่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดระบบความพร้อมรับผิดและพร้อมที่จะถูกตรวจสอบและรับผิดชอบในสิ่งที่ได้ดำเนินการ
        ประเด็นการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) และป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Practice) ซึ่ง สพฐ.ได้ดำเนินการประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 7 มาตรการ ได้แก่
1.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
2.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
3.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
4.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนและทุจริต
5.มาตรการป้องกันการรับสินบน
6.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
7.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
        การประกาศเจตจำนงเรื่องป้องกันทุจริตของ สพฐ. ต้องการส่งเสริมความโปร่งใส และการดำเนินการใด ๆ ก็ตาม ห้ามมีผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเด็ดขาด

Comments