ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

โพสต์4 ก.ค. 2556 08:37โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2556 08:07 ]
วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2556

        การประชุมปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.(OBEC Library Automation System) สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2  ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยบูรณาการห้องสมุด 3 ดี  ประจำปี 2556  ณ ห้องเพชรดี โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม

วัตถประสงค์ : เพื่อพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติของ สพฐ. ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ น่าสนใจมีระบบที่มีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มเป้าหมาย : ครูบรรณารักษ์ของโรงเรียนที่แสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการ จำนวน  70   คน

หลักสูตร เนื้อหาสาระ : โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. / ระบบงานวิเคราะห์ทรัพยากรห้องสมุด / การนำเข้าข้อมูลบรรณานุกรม การสำรองข้อมูล / ระบบงานบริการยืม - คืน / การนำเข้าข้อมูลสมาชิก / ระบบงานสนับสนุน / การสำรองและกู้คืนข้อมูล / การสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด / ระบบงานสถิติและรายงาน 

วิทยากร : นางสาวนวภรณ์ ซังบุดดา หัวหน้าโครงการพัฒนาห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. / นางสาวประนอม เพ็งพันธ์ เลขานุการโครงการพัฒนาห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. / นาวสาวเจตนา พรมประดิษฐ์ ผู้ช่วยเลขานุการโครงการฯ / นางอังสนา ม่วงปลอด นักวิชาการศึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สทร. / นางสาวขวัญฟ้า นิยมในธรรม ข้าราชการบำนาญ สพฐ. / นายเกียรติศักดิ์ โพคณารักษ์ นักพัฒนาระบบด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / นางบรรจง  แสงนภาวรรณ ครูโรงเรียนวัดดอนยายหอม 

OBECLIB


Comments