ระบบประกันคุณภาพภายใน 57

โพสต์6 มิ.ย. 2557 09:50โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2557 01:28 ]
วันที่ 5-6 มิถุนายน 2557

        การประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557 ณ เพชรริมธารรีสอร์ท  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี 

วัตถุประสงค์ :  
    1. เพื่อเสริมสร้างพลังขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในแก่ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557 ในการปฏิบัติงาน
    2. เพื่อสะท้อนคิดเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา สู่การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข

กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557 จำนวน 42 คน

หลักสูตร/เนื้อหาสาระ : การเสริมสร้างพลังขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน (ศน.อนนท์ ศรีพิพัฒน์, ศน.วิไลวรรณ ตรีชั้น, ศน.รัตนา ศิริชยานันท์) / สะท้อนคิดประสบการณ์ (นายเกษมสันต์ มีจันทร์, นางสาวฐิดารัตน์ เพ็งหนู, นางณัฐหทัย บุญสมหวัง, ศน.วิไลวรรณ ตรีชั้น) / การประกันคุณภาพกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์, ศน.พัชรี ยันตรีสิงห์) / การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 (นายธเนศ ปานอุทัย, นางสาววิไล วาราชะนนท์) / การวางแผนและกำหนดแนวทางการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (ศน.ปรีชา สายค้ำ, ศน.วิไลวรรณ โอรส) 

กิจกรรม เทคนิควิธีการ : พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดย นายทวีพล แพเรือง กล่าวรายงานโดย นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล / กิจกรรมระดมสมองประลองยุทธ์ และกิจกรรมหาสมบัติตามลายแทงThe Blooms Orchid Park / การอภิปรายสะท้อนคิด / การบรรยาย / เกมเปลี่ยนอริยบถ และนันทนาการภาคค่ำ ณ เพชรริมธารรีสอร์ท / ทัศนศึกษา ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริการประเมินโครงการ จากการสัมภาษณ์ และแสดงความคิดเห็นบนพาหนะเดินทางระหว่างเดินทางกลับ

ประกันภายใน57


Comments