ประชุม ก.ต.ป.น./พิธีรับตราพระราชทาน

โพสต์30 ก.ย. 2564 01:27โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 30 ก.ย. 2564 19:06 โดย Webmaster Supervisory ]

วันที่ 28 กันยายน 2564  เวลา 09.00 น. 

        การประชุม คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2564  โดยนายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็น ประธานการประชุม พร้อมด้วย นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ICT สพป.นครปฐม เขต 2  โดยมีหัวข้อเกี่ยวกับนโยบายที่ต้องดำเนินการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
    1. การจัดทำหลักสูตรและหนังสือส่งเสริมคุณธรรม 2 ภาษา โครงการโรงเรียนรักษาศีล 5
    2. การดำเนินการพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพตามโครงการ 1 สำนักงานเขต 1 โรงเรียน
    3. การดำเนินการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่
    4. การนิเทศ ติดตามโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID - 19)
    5. กรอบแผนการนิเทศภาคเรียนที่ 2/2564
    6.  คู่มือแนวทางการดำเนินการวัดและประเมินผลผู้เรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID - 19)
    7. การดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสู่การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 วันที่ 29 กันยายน 2564

        พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ภายใต้มูลนิธิสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธาน พร้อมด้วยนายประชา วุฒิวัฒนานุกูล  และนายสุริยันต์ สุวรรณทอง  รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%971.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rabtra/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%972.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rabtra/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%973.jpg?attredirects=0


Comments