ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย

โพสต์20 พ.ค. 2557 07:44โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2557 10:47 ]
วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2557

    กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) โดยบูรณาการค่าย 2 โครงการ คือโครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพเด็กไทย : การเสริมสร้างความเป็นไทยและเป็นพลเมืองวิถีประชาธิปไตย และ ค่ายโครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐศาสตร์อาเซียน ความมั่นคงและความเป็นพลเมือง

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความเป็นไทยและเป็นพลเมืองวิถีประชาธิปไตย / ความมั่นคงและความเป็นพลเมือง แก่นักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขยายโอกาส จำนวนโรงเรียนละ 5 คน 

หลักสูตร เนื้อหา สาระ วิทยากร : 
    ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทยกฏหมายที่นักเรียน เด็ก และเยาวชนควรทราบ (ร.ต.ต.อุเทน บุญทับโถม) / กฏหมายว่าด้วยสิทธิเด็ก (นางสุดาพร จิตรชูชื่น) / ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (นายสมศักดิ์ ทองปอ)
    ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐศาสตร์อาเซียน ความมั่นคงและความเป็นพลเมือง > ความรู้เรื่องเศรษฐศาตร์อาเซียน (ว่าที่ร้อยตรีสนอง บัวงาม, นางเพ็ญศรี แต่งรุ่ง) / การเงิน-สหกรณ์ (นางสะไบทิพย์ ทองงาม, นางปทุมรัตน์ ใจดี) / ความเป็นพลเมืองวิถีประชาธิปไตย (นางพิมพ์นิภา ทัพย์โชคธนกุล, นายอัครภัทร กานต์วิริโยกุล) / การเสริมสร้างความเป็นไทย (นางจริยา ศรีเพชร, นางถาวร ศรีธรรมพงศ์, นางพะเยาว์ ศิริโรจน์, นางสายสุนีย์ ใจยั่งยืน) / ลักษณะของความเป็นไทย (นางลัดดาภรณ์ ฉ่ำสุวรรณวัฒนา, นางกนกพร ถานะกอง, นางวิภาพรรณ พรพิศาลทรัพย์) 

ค่ายสร้างสรรค์วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 

    การประชุมผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมรักการอ่านและห้องสมุดโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดโพธิ์  อ.บางเลน / โรงเรียนวัดบางภาษี อ.บางเลน

วัตถุประสงค์ : เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมรักการอ่านและห้องสมุดโรงเรียน เพื่อจัดทำเอกสารสื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน และห้องสมุดมีชีวิต

กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่งานห้องสมุดหรือโครงการส่งเริมรักการอ่าน โดยภาคเช้า เป็นกลุ่มบางหลวง และกลุ่มเพชรบัวงาม ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ อ.บางเลน / ภาคบ่าย กลุ่มโรงเรียนบางภาษี และกลุ่มบางเลนใต้ ณ โรงเรียนวัดบางภาษี

คณะวิทยากร : ศน.วิไลวรรณ ตรีชั้น, ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์, ศน.สมชาย พูลศรี 

รักการอ่าน


Comments