เร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้

โพสต์3 มี.ค. 2557 01:31โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 3 มี.ค. 2557 02:21 ]
วันที่ 3 มีนาคม 2557
 

สพป.นครปฐม เขต 2 ประชุมชี้แจงการตรวจสอบคัดกรองการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ชั้น ป.3 และ ป.6 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล จ.นครปฐม ตามโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ของ สพฐ. ซึ่งเคยได้ดำเนินการรอบแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2556 บัดนี้ ได้ดำเนินการในรอบสอง โดย สพป.นฐ.2 เป็นศูนย์ประสานการสอบโดยให้สถานศึกษาดำเนินการจัดสอบนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ( ป.3 / ป.6) ทุกคน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 มีนาคม 2557 และรายงานผลการสอบต่อ สพฐ. ด้วยระบบ Triple A  ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2557 

วัตถุประสงค์ : เพื่อชี้แจงการตรวจสอบและคัดกรองความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รอบสอง และการรายงานจุดเน้นการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 

กลุ่มเป้าหมาย : กรรมการประเมินคัดกรองการอ่านรู้เรื่อง ชั้น ป.3 และ ป.6 สังกัด สพป.นฐ. 2 รวม 246 คน 

หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยากร : พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ (นายทวีพล แพเรือง ผอ.สพป.นฐ.2) / การเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะ) / การรายงานจุดเน้นการศึกษา (นางกนกรัตน์ สุพรรณอ่วม ศน.สพป.นฐ.2) / การชี้แจงการตรวจสอบและคัดกรองความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รอบสอง และรับข้อสอบ (นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์ และคณะ) 

อ่านรู้เรื่องสื่อสารได้


Comments