โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โพสต์22 ก.พ. 2562 05:24โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 11 มี.ค. 2562 03:38 ]


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
 
        กลุ่มนิเทศ สพป.นฐ.2 ประชุมเตรียมความพร้อม การดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1216202685195874?__tn__=-R


เอกสารชี้แจงโครงการ > คลิก
แนวทางการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล > คลิก

        สพฐ. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจำนวนกว่า 7,200 ตำบล ทั่วประเทศ คาดว่าจะสามารถประกาศรายชื่อได้ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562 นี้
        รัฐบาลได้กำหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ 
ระยะที่ 1 ตรวจสอบและเปิดรับ เริ่มจากการประเมินตนเองของโรงเรียน สร้างการรับรู้และปรับทัศนคติของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงกัน สร้าง "เครือข่ายการพัฒนา" เปิดโอกาสให้หน่วยงานในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม 
ระยะที่ 2 เสริมความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ให้เกิดความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน และชุมชน สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ยกระดับขีดความสามารถ พัฒนาทักษะ ผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เอื้อต่อการสร้างทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพของผู้เรียน 
ระยะที่ 3 พัฒนาสู่ "โรงเรียนของชุมชน" จำเป็นต้องสร้างทักษะการสื่อสารและความร่วมมือ เพื่อสร้างความยั่งยืนของการเป็นโรงเรียนของชุมชน พร้อมทั้งสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลอีกด้วย
        โดยในปีงบประมาณ 2562 จะเริ่มดำเนินการขับเคลื่อนในโรงเรียนประถมศึกษาระดับตำบลก่อน และพัฒนาไปสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาระดับอำเภอ และโรงเรียนพื้นที่พิเศษ ตามลำดับ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rongreiynkhunphaphpracatabl/2019-02-23_9-37-58.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rongreiynkhunphaphpracatabl/maxresdefault.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rongreiynkhunphaphpracatabl/2019-02-23_10-05-06.jpg


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

        การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
        คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ.2 ร่วมเป็นวิทยากร ในการระดมความคิดสู่การพัฒนา กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการ ผลที่ได้รับ(Outcome) การจัดทำหลักสูตร ฯลฯ ร่วมกัน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผอ.โรงเรียน จำนวน 55 โรงเรียน ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.341184579830451&type=1&l=9c088544a8

อัลบั้มการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียน โครงการคุณภาพประจำตำบล จากเพจโรงเรียนวัดไร่ขิง Watraikhing School > คลิก

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1217151978434278?__tn__=-R


แนวทางการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ของ สพฐ.

        ตามที่ สพฐ. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ซึ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง โดยพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบลให้เป็น “โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” ที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และมีความพร้อม ในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย
        สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
        โดยตั้งเป้าหมาย คือ โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบ ที่มีความพร้อมในการให้บริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นการสร้างโรงเรียนให้มีความพร้อมในด้านการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูที่มีประสิทธิภาพ 
        ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง
        สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้พัฒนาอย่างเต็มที่ โรงเรียนกลายเป็นศูนย์รวม หรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน คนในชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ ตลอดจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน
        นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ซึ่งถือเป็นหลักประกันกับชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพเหล่านี้จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้ กระบวนการและทักษะที่จำเป็นต่อการธำรงตน ดำรงชีวิตในการเป็นพลเมืองไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        
ข้อมูลจาก สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. > คลิก


เพจโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก เพลงโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลComments