ส่งเสริมคุณธรรม

โพสต์7 ก.ย. 2556 19:52โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2556 09:43 ]
วันที่ 30 สิงหาคม 2556

    การประชุมปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความเป็นพลโลก รุ่นที่ 5  ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  2. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษา  3. เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดทำวิจัยการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรักชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองตามระบบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

กลุ่มเป้าหมาย : ครู ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 150 คน 

หลักสูตร เนื้อหาสาระ กิจกรรม วิทยากร : พิธีเปฺิดและบรรยายพิเศษโดยนายชนาวุฒิ กลัดแพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  / พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ / ปฐมนิเทศ / การสร้างเครือข่ายรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์สู่ความเป็นพลโลก (รศ.วรภัทร ลัคทินวงศ์และคณะ) / ทำวัตรเช้า-เย็น เจริญภาวนาภพภูมิต่างๆ และภัยในวัฎฏสงสาร / โยคะเพื่อสุขภาพ (อ.ประวิตร์ มิ่งมงคลและคณะ) / กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานด้านความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ / ผลิตสื่อ Pop up อาเซียนสู่พลโลก (ดร.มณกาญจน์ ทองใย) / ธรรมสัญจรชมวัด / ปลูกจิตสำนึกคุณค่าของแม่พิมพ์และชาติ ศาสน์ กษัตริย์ / ปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา (พระเทพญาณมงคล) / หลักธรรมาภิบาล-ไม่ทิ้งธรรม ชีวิตไม่ตกต่ำ / มอบวุฒิบัตร+โล่โรงเรียนต้นแบบ / ประทานโอวาท-ลาศิล

คุณธรรมสู่พลโลก

Comments