โรงเรียนสุจริต

โพสต์13 ก.ย. 2556 10:39โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 19 ต.ค. 2556 19:55 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]
วันที่ 13 กันยายน 2556

    การอบรมครูแกนนำวิทยากรค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ     ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โรงเรียนสุจริต) สพป.นครปฐม เขต 2  ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

วัตถุประสงค์ : เพื่อขยายผลและพัฒนาครูแกนนำวิทยากรค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”  โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต ในการดำเนินงาโรงเรียนสุจริต

กลุ่มเป้าหมาย : ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (ต้นแบบโรงเรียนสุจริต) จำนวน 63 คน  

หลักสูตร เนื้อหาสาระ : การต่อยอดประสบการณ์และการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดความดี (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) / โรงเรียนต้นแบบสุจริต (ผอ.กัลยา หอยทอง) / การฝึกปฏิบัติกิจกรรม 6 ฐานการเรียนรู้ ฐานกระบวนการคิด (ครูมณีรัตน์ สะบู่, ครูเพลินพิณ จันทร์อ่อน, ศน.พัชรี ยันตรีสิงห์,)  ฐานวินัย (ครูศศิธร สุกใส, ครูสุรีรัตน์ แก้วเขียว, ศน.กนกรัตน์ สุพรรณอ่วม)  ฐานซื่อสัตย์ (ครูสุเทพ อยู่ยงค์, ครูประเทือง อ่อนสัมพันธุ์, ครูศุภรัสมิ์ อัครวรวัฒน์กุล, ศน.วิไลวรรณ โอรส)  ฐานอยู่อย่าพอเพียง (ครูลัดดาวัลย์ ตันเสถียร, ครูศุภากร จันทร์สุข, ครูอารีย์ วรรณรังษี  ฐานจิตสาธารณะ (ครูกัญญา หอมขจร, ครูนิธา เกิดความสุข, ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์)  ฐานการเรียนรู้การถอดประสบการณ์ ครูวชิรวิทย์ นิติพันธุ์, ครูมยุรี พันธุ์โสภา, ศน.ปรีชา สายค้ำ, ศน.มณกาญจน์ ทองใย, ศน.วิไลวรรณ ตรีชั้น, ศน.รัตนา ศิริชยานันท์, ศน.อนนท์ ศรีพิพัฒน์, ศน.สมชาย พูลศรี)

กิจกรรม : บรรยาย การฝึกปฏิบัติในฐานการเรียนรู้ และการถอดประสบการณ์ 

โรงเรียนสุจริต

หากสไลด์ไม่แสดงผล โปรดคลิกชมภาพได้ ที่นี่ 
Comments