สัมมนาประชารัฐ 60

โพสต์2 ส.ค. 2560 23:19โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 12 เม.ย. 2562 22:37 ]


วันที่ 3 สิงหาคม 2560

        การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการโครงการโรงเรียนประชารัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

วัตถุประสงค์ :  เพื่อทบทวนและขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการโรงเรียนประชารัฐสู่คุณภาพที่ยั่งยืน เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกับโรงเรียนที่เข้าร่วมใหม่ จำนวน 5 โรงเรียน

กลุ่มเป้าหมาย : ครู ผู้บริหาร โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) จำนวน 15 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน รวม 45 คน

หลักสูตร เนื้อหา สาระ :  การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) (ดร.ธีรพงษ์ ศรีโพธิ์, นางรัชนี เมตตา) / การบริหารบัญชีกองทุนโรงเรียนประชารัฐ (นางสาวสุมาลี ภูริเอกสุวรรณ) / การบูรณาการสื่อ-นวัตกรรม Online สู่ห้องเรียนโรงเรียนประชารัฐ (นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์, นายศุภวุฒิ บัวเจริญ, นายชาญณรงค์ มงคลศิวกุล, / การถ่ายทอดสัญญาณทรูปลูกปัญญา (นางสาววันวิสา จำปาแพง) / การติดตามผลการดำเนินงาน (นายสุภัค แฝงเพ็ชร, นางสาวอรวรรณ ริ้วไสว, นางสาวสายใจ ฉิมมณี)

กิจกรรม : การบรรยาย สาธิตการถ่ายทอดสดออกอากาศผ่านระบบทรูปลูกปัญญา อภิปรายปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

คลิกที่ภาพเพื่อชมอัลบัมภาพ 1
ชมอัลบัมภาพ 2 (by Kootom) > คลิกComments