สัมมนาประชารัฐ 60

โพสต์2 ส.ค. 2560 23:19โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2560 20:27 ]
วันที่ 3 สิงหาคม 2560

        การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการโครงการโรงเรียนประชารัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

วัตถุประสงค์ :  เพื่อทบทวนและขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการโรงเรียนประชารัฐสู่คุณภาพที่ยั่งยืน เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกับโรงเรียนที่เข้าร่วมใหม่ จำนวน 5 โรงเรียน  

กลุ่มเป้าหมาย : ครู ผู้บริหาร โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) จำนวน 15 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน รวม 45 คน 

หลักสูตร เนื้อหา สาระ :  การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) (ดร.ธีรพงษ์ ศรีโพธิ์, นางรัชนี เมตตา) / การบริหารบัญชีกองทุนโรงเรียนประชารัฐ (นางสาวสุมาลี ภูริเอกสุวรรณ)  /  การบูรณาการสื่อ-นวัตกรรม Online สู่ห้องเรียนโรงเรียนประชารัฐ (นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์, นายศุภวุฒิ บัวเจริญ, นายชาญณรงค์ มงคลศิวกุล,  /  การถ่ายทอดสัญญาณทรูปลูกปัญญา (นางสาววันวิสา จำปาแพง)  / การติดตามผลการดำเนินงาน (นายสุภัค แฝงเพ็ชร, นางสาวอรวรรณ ริ้วไสว, นางสาวสายใจ ฉิมมณี)  

กิจกรรม : การบรรยาย  สาธิตการถ่ายทอดสดออกอากาศผ่านระบบทรูปลูกปัญญา อภิปรายปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา 

คลิกที่ภาพเพื่อชมอัลบัมภาพ 1

https://www.facebook.com/pg/npt2nites/photos/?tab=album&album_id=848580118624801
ชมอัลบัมภาพ 2 (by Kootom) >>> คลิก
Comments