อบรมทางไกลสะเต็มศึกษา(ประถมฯ)

โพสต์11 พ.ค. 2562 22:55โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2562 04:54 ]
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

        สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปี 2562 ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV ช่อง 15 เพื่อให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาอย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมทีมวิชาการ สสวท. ให้การอบรมความรู้และฝึกทักษะปฏิบัติครูยังโรงเรียนที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมของแต่ละสังกัด 627 ศูนย์ทั่วประเทศ

24 - 26 พฤษภาคม 2562
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/satemsuksa/stem24-2.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/satemsuksa/STEM-Online%20140262.jpg

25 - 27 เมษายน 2562
        การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562  ณ ศูนย์ STEM โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล  โดยออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 2 ช่อง ได้แก่ DLTV และ IPST Thailand Youtube ไปยังศูนย์การอบรมครูแต่ละสังกัดทั่วประเทศ 
หลักสูตร : ประถมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยี โรงเรียนในสังกัด สพป.นครแฐม เขต 2 จำนวน 60 คน 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/satemsuksa/58994429_10205826942908215_4093989554128683008_n.jpg

อัลบั้มภาพของ Nadlada Pooprasert > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/satem/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A11.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/satemsuksa/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A12.jpg


9 - 11 พฤษภาคม 2562 
        การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2562 สพป.นครปฐมเขต 2 ณ ศูนย์ STEM โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล (ศูนย์อบรม สพฐ.147) 

https://www.facebook.com/nadlada.pooprasert/posts/10205874765463749

ขอบคุณแหล่งภาพจากโพสท์ของ Nadlada Pooprasert > คลิก

การอบรมครูบูรณาการสะเต็ม "ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว"
มัธยมศึกษาตอนต้น

9 พฤษภาคม 2562 
    (ภาคเช้า) > คลิก  |  (ภาคบ่าย) > คลิก 
10 พฤษภาคม 2562 
    (ภาคเช้า) > คลิก  |  (ภาคบ่าย) > คลิก 
11 พฤษภาคม 2562 
    (ภาคเช้า) > คลิก  |  (ภาคบ่าย) > คลิก การอบรมครูบูรณาการสะเต็ม (หนูหนูกับ Zoo) ประถมศึกษาตอนต้น

24 - 26 พฤษภาคม 2562
 ณ ศูนย์ STEM โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
(ศูนย์อบรม สพฐ.147) สพป.นครปฐมเขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/satemsuksa/stem24.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/satemsuksa/stem24-2.jpg

การอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล
ตัวอย่างกิจกรรม หนูหนูกับ zoo ใหม่


อบรมครูบูรณาการสะเต็ม ประถมศึกษาตอนต้น
"หนูหนูกับ ZOO ใหม่"

24 พฤษภาคม 2562 (ภาคเช้า) > คลิก
24 พฤษภาคม 2562 (ภาคบ่าย) > คลิก

25 พฤษภาคม 2562 (ภาคเช้า) > คลิก
25 พฤษภาคม 2562 (ภาคบ่าย) > คลิก

26 พฤษภาคม 2562 (ภาคเช้า) > คลิก
26 พฤษภาคม 2562 (ภาคบ่าย) > คลิกอบรมครูพี่เลี้ยง ประถมศึกษาตอนต้น
"หนูหนูกับ ZOO ใหม่"

28 มีนาคม 2562 (ภาคเช้า) > คลิก 
28 มีนาคม 2562 (ภาคบ่าย) > คลิก 

29 มีนาคม 2562 (ภาคเช้า) คลิก 
29 มีนาคม 2562 (ภาคบ่าย) > คลิก 

30 มีนาคม 2562 (ภาคเช้า) คลิก 
30 มีนาคม 2562 (ภาคบ่าย) > คลิก ข้อมูลเพิ่มเติม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/satemsuksa/6204051-2-1.jpg

- คู่มือครูพี่เลี้ยง 2562 > คลิก


- คู่มือการใช้งาน Web Conference Scopia Desktop > คลิก
- เอกสารแนะนำหลักสูตรการอบรมครูทางไกล (สะเต็มศึกษา) ประจำปี 2562 > คลิก 
- คู่มือเครือข่ายสะเต็มศึกษา > คลิก
- สื่อการสอนคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม GeoGebra > คลิก
- รายงานการประเมินโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ปี พ.ศ. 2561 > คลิก 
กิจกรรมสะเต็มศึกษา พร้อมคู่มือประกอบการสอน ชั้น ป.1-3 > คลิก
- กิจกรรมสะเต็มศึกษา พร้อมคู่มือประกอบการสอน ชั้น ป.4-6 คลิก
- เอกสารด้านสะเต็มศึกษา 
    "ความรู้เบืองต้นสะเต็มศึกษา" คลิก 

    "เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 1" > คลิก 
    "คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 1" คลิก 

    "เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 2" คลิก 
    "คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 2" คลิก 

    "เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 3" คลิก 
    "คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 3" คลิก 

    "เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 4" คลิก 
    "คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 4" คลิก  
- แผนการสอน STEM 
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล ปีงบประมาณ 2561 > คลิก
กิจกรรมสะเต็มศึกษา พร้อมคู่มือประกอบการสอน ชั้น ป.4-6 > คลิก 
เว็บไซต์สะเต็มศึกษา สสวท. > คลิก
@ แหล่งเรียนรู้ > คลิก 
@ เว็บเพ็จ STEM Ed., ของกลุ่มนิเทศฯ > คลิก
@ เฟสบุ๊ก STEM Ed Thailand.org > คลิกComments