เสริมสร้างทักษะสู่อาเซียน

โพสต์4 ก.ค. 2557 02:00โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2557 06:55 ]
5 กรกฎาคม 2557

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนให้กับบุคลากรในสถานศึกษา  ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)  อ.สามพราน  จ.นครปฐม

วัตถุประสงค์ : 
    1. เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะเด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียน
    2. เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถบูรณาการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสู่การปฎิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ระดับประถมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนต้น

หลักสูตร เนื้อหาสาระ กิจกรรม : 
การแข่งขัน "พาทีสร้างสรรค์" (พูดเป็นคณะเน้นเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์) 
  ระดับประถมศึกษา รอบแรก เรื่อง "รู้จักตัวตนความเป็นไทย เข้าใจความเป็นอาเซียน" / รอบ 2 เรื่อง "รอบรู้อาเซียน รู้เขาเราได้เปรียบ"  
  ระดับมัธยมศึกษา  รอบแรก เรื่อง "สร้างสรรค์สังคมไทยให้ก้าวไกลในอาเซียน" / รอบ 2 เรื่อง "รู้รอบอาเซียน รู้เท่าทัน แข่งขันได้" 
การแข่งขัน "โต้วาทีภาษาอังกฤษ" (English Debate) การอภิปรายของบุคคลสองฝ่ายเพื่อแสดงความคิดเห็นถกเถียงกันด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน โดยมีฝ่ายเสนอและฝ่ายค้าน เน้นวาทศิลป์ นำเสนอข้อเท็จจริง การหักล้างเหตุผลหรือแนวความคิดของฝ่ายตรงข้าม โดยใช้ทักษะภาษาอังกฤษ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ปฏิภาณไหวพริบ โดยใช้รูปแบบการโต้วาทีของสภาเอเซีย จำนวนผู้โต้วาที 6 คน แบ่งเป็นทีมละ 3 คน 
  ระดับมัธยมศึกษา เรื่อง "Thailand is Ready for ASEAN"

ประกาศผลการแข่งขัน : ผู้ชนะเลิศได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน จ.ชลบุรี

ทักษะสู่อาเซียน

Comments