เสวนาวิชาการ

โพสต์2 ก.ย. 2558 21:33โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 3 ก.ย. 2558 01:08 ]
วันที่ 3 กันยายน 2558

การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การนิเทศที่ประสบความสำเร็จตามทัศนะขององค์คณะบุคคลเขตพื้นที่การศึกษา"  ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเวล นครปฐม 

วัตถุประสงค์ : 
        1. เพื่อเสวนาการบริหารงานวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างศึกษานิเทศก์ และองค์คณะบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  
        2. เพื่อสะท้อนมุมมองความคิด ต่อการนิเทศการศึกษา อันนำไปสู่การพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพื่อการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ของ สพป.นครปฐม เขต 2

กลุ่มเป้าหมาย : ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 12 คน / องค์คณะบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 13 คน รวมผู้เข้าเสวนา จำนวน 25 คน

ประเด็นเสวนา : 
1. การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยควรมีทิศทางอย่างไร
2. การพัฒาคุณภาพนักเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ป. 1- ม.3) ควรมีทิศทางอย่างไร
3. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ควรมีทิศทางอย่างไร
4. การดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ควรมีทิศทางอย่างไร
5. บทบาทขององค์คณะบุคคลลของเขตพื้นที่ ควรมีบทบาทอย่างไรในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ขอบคุณแหล่งภาพและข้อมูล : ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์


000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Comments