Nature of Science

โพสต์5 ส.ค. 2556 09:03โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 18 ส.ค. 2556 09:25 ]
26-27 กรกฎาคม 2556 

        การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูระดับประถมศึกษาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่สะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล นครปฐม

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลคณิตศาสตร์อย่างหลากหลาย

กลุ่มเ ป้าหมาย : ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 รวม 150 คน
กิจกรรม : บรรยาย สาธิต แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการทดลอง 15 กลุ่ม ศึกษาจากคลิปวิดีโอ การนำเสนองานกลุ่ม
หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยากร : ธรรมชาติของวิทย์-คณิต กับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) / กล่องปริศนาและการได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (อ.นิภา เถาสมบัติ, อ.เพยาว์ อริยพงษ์) / ภาพลักษณ์ของวิทยาศาสตร์ประวัติวิทยาศาสตร์กับอาร์คิมีดิส (อ.วราภรณ์ อยู่สงค์, อ.เอื้ออารีย์ คำดี) / รอยปริศนากับฟอสซิล (อ.เพยาว์-อ.นิภา) / ลายนิ้วมือ (อ.อุทัยวรรณ สังข์เสวก, อ.จรียา ศรีสดุดี, อ.อารีย์ คำดี) / การเกิดข้างขึ้นข้างแรม (อ.อุทัย ภาราดาไทย, อ.สุรีย์ พูลหอม, อ.วาสนา ปิ่นตบแต่ง) / ลม (อ.สุรีย์, อ.วาสนา, อ.อุทัย)

Nature of Science


Comments