สร้างความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์

โพสต์10 พ.ค. 2557 04:16โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 11 พ.ค. 2557 19:45 ]
12 พฤษภาคม 2557


    การประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจอาเซียน ณ ห้องเพชรดี โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเชิงเศรษศาสตร์และเศรษฐกิจอาเซียนแก่ครูผู้สอนสาระเศรษฐศาสตร์ หรือผู้รับผิดชอบกิจกรรมอาเซียนของโรงเรียน

กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนสาระเศรษฐศาสตร์ หรือผู้รับผิดชอบกิจกรรมอาเซียนของโรงเรียน จำนวน 123 คน

หลักสูตร เนื้อหาสาระ / วิทยากร : การพัฒนาผู้เรียนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) / AEC เพื่อการเรียนรู้เชิงเศรษศาตร์และเศรษฐกิจอาเซียน (ศน.สมชาย พูลศรี) / หลักสูตรอาเซียนกับการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน (อ.จริยา ศรีเพชร, อ.พเยาว์ ศิริโรจน์) / การวางแผนยุทธศาสตร์การค้าอาเซียน (ว่าที่ร้อยตรีสนอง บัวงาม, อ.อัครภัทร กานต์วิริโยกุล) / การฝึกปฏิบัติการวางแผนยุทธศาสตร์การค้าอาเซียน (อ.เพ็ญศรี แต่งรุ่ง, อ.วันชัย ฉ่ำสุวรรณวัฒนา)

กิจกรรม : นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด / ฟังบรรยาย / แบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติวางแผน / สรุป-อภิปราย

อบรมเชิงเศรษฐศาสตร์


Comments