เตรียมผู้เรียน ศตวรรษที่ 21

โพสต์13 มิ.ย. 2564 21:52โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2564 05:10 ]

วันที่ 14 มิถุนายน 2564  เวลา 09.30 น. 

        นายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รอง ผอ. สพป.นครปฐม เขต 2 และ คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมสื่อสารพูดคุยแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม ICT สพป.นครปฐม เขต 2
วันที่ 14 มิถุนายน 2564

        กลุ่มนิเทศ ติดตามวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
โดยใช้ระบบ Video Conference (Google Meet) ณ ห้องประชุม ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  โดย มีนายชาญกฤต น้ำใจดี เป็นประธาน ร่วมด้วยนายประชา วุฒิวัฒนานุกูล และคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุม 
 
กลุ่มเป้าหมาย : 
    โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ปีการศึกษา 2563 - 2564 จำนวน 16 โรงเรียน 
    1. รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
    2. รร.วัดบางหลวง
    3. รร.วัดนราภิรมย์
    4. รร.วัดดอนหวาย
    5. รร.วัดจินดาราม
    6. รร.วัดกลางบางแก้ว
    7. รร.วัดศรีมหาโพธิ์ 
    8. รร.วัดโพธิ์
    9. รร.วัดมะเกลือ
    10. รร.วัดบ่อตะกั่ว
    11. รร.ตลาดเกาะแรต
    12. รร.วัดบางไผ่นารถ
    13. รร.วัดละมุด
    14. รร.วัดสว่างอารมณ์ (สีมารัตน์วิทยา 2)
    15. รร.บ้านกระทุ่มล้ม
    16. รร.บ้านบางประแดง

เป้าหมาย : 
1. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 16 โรงเรียน มีการดำเนินกิจกรรม     
    ตามโครงการครบทุกกิจกรรม ร้อยละ 100
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้  
    ในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 100

แนวทางดำเนินงาน : (กิจกรรมที่โรงเรียนต้องดำเนินการ)
    กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค / วิธีการจัดการเรียนรู้ / สื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ครูผู้สอน ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม จากหนังสือ / งานวิจัย / อินเตอร์เน็ต /PLCฯลฯ > พิจารณาคัดเลือกเทคนิค / วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม > กำหนดนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย > ออกแบบการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือการวัดและประเมินผล จัดการเรียนการสอน) 
    กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
        1) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ตามบริบทของโรงเรียน
        2) การประกวด/คัดเลือก สื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Best Practice
            - จัดประกวด/คัดเลือกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาวิทยาการคำนวณ โดยแบ่งเป็นช่วงชั้น (ป.1-ป.3 , ป.4-ป.6 , ม.1-ม.3 )
            - จัดประกวด/คัดเลือก สื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย (อ.2 กับ อ.3)
    กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (การนิเทศ กำกับติดตาม/ โรงเรียนดำเนินการนิเทศภายใน/ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม
โดย คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2)

    - เอกสารประกอบการประชุมศตวรรษที่ 21 > คลิก
    - e-Book สรุปผลการประกวดนวัตกรรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ระดับประเทศ (2563) > คลิก
    - การประกวดนวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) > คลิก 
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 

        นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานการประชุมปฏิบัติการ ประเมินโรงเรียนเพื่อขอรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  ณ ห้องประชุม ICT สพป.นครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/st21/193306918_1939360416213427_9073972064934620144_n.jpg?attredirects=0Comments