ตรวจสอบทบทวนมาตรฐานสำนักงาน

โพสต์11 เม.ย. 2562 22:14โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2562 18:55 ]
9 เมษายน 2562

        การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สะท้อนผลการตรวจสอบทบทวนมาตรฐานสำนักงาน ณ ห้องประชุมชลนที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/matrthan/%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3.jpg

ประเด็นเนื้อหาสาระ วิทยากร : 

- การขับเคลื่อนมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา (ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์)
- อภิปรายการสะท้อนผลการตรวจสอบมาตรฐานสำนักงาน 
    ด้านบริหารวิชาการ 
        (ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์)
    ด้านบริหารงานทั่วไป 
        (เกษมสันต์ มีจันทร์ + ธเนศ ปานอุทัย)
    ด้านการบริหารงบประมาณการเงินและสินทรัพย์ 
        (เกชา เหลืองสุดใจชื้น)
    ด้านบริหารงานบุคคล 
        (ชูพงษ์ กำลังงาม + ฐิดาภรณ์ เพ็งหนู)
- ซักถามสะท้อนผลการตรวจสอบทบทวนมาตรฐานสำนักงาน 
        (บุญสุพร เพ็งทา)
- ปฏิบัติการกลุ่มการขับเคลื่อนมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่ความยั่งยืน 
        (ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ + ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่ม)
- สรุปการสะท้อนผลการตรวจสอบมาตรฐานสำนักงาน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/matrthan/57024063_322888261760633_5611005551065432064_n.jpg

อ้างอิง เชื่อมโยงประสบการณ์เดิม :

    - เอกสารคำชี้แจง > คลิก
    - เกณฑ์ประเมินผู้บริหารองค์กร > คลิก
    - เกณฑ์ประเมินมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยฯ  คลิก
    - มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยฯ > คลิก
    เอกสารรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปี พ.ศ.2561 > คลิก

    การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาในปี พ.ศ.2562 ประกอบไปด้วย
    3.1 ความต่อเนื่องในการใช้สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน และการสร้างขวัญกำลังใจ
    3.2 ความต่อเนื่องของคุณภาพโรงเรียน เช่น กำหนดยุทธศาสตร์และการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
    3.3 การเสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้ของศึกษานิเทศก์อย่างต่อเนื่อง ที่สอดคล้องกับนโยบาย
    3.4 การกำกับ ติดตาม ประเมินผลทั้งทางด้านงานวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารการเงินและสินทรัพย์ บริหารงานทั่วไป พร้อมทั้งการส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานที่มีศักยภาพในการให้บริการแก่โรงเรียนบนฐานขององค์ความรู้และจิตบริการ
    3.5 การดำเนินการบูรณาการนโยบาย คงรักษาจุดเด่นพัฒนาจุดด้อย ต่อยอดประสบการณ์การพัฒนาที่ต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืน
    3.6 การดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการปรับปรุงและพัฒนาผ่านการใช้ชุมชนวิชาชีพทั้งของโรงเรียนและของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดี 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๒ การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๓ การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑ การบริหารงานด้านวิชาการ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๒ การบริหารงานด้านงบประมาณ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๓ การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๔ การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๕ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๓ สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๒ สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
    ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
    ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
    ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการComments