ศึกษานิเทศก์รับการพัฒนา

โพสต์12 ก.ค. 2564 03:58โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 14 ก.ค. 2564 17:50 ]

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

        คณะศึกษานิเทศก์เข้ารับการอบรมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ (Webinar) ตามโครงการอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564  โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์ และสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
        - โครงการฯ > คลิก 
        - เกณฑ์การเข้ารับการพัฒนา และการจบหลักสูตร (73 ชั่วโมง)


1. การพัฒนามี 3 ระยะ ได้แก่
    1) Webinar วันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564
    2) Web-based Training (Self Learning) วันที่ 20-31 ก.ค.2564 
    3) Workshop  วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2564 
2. ผู้เข้ารับการพัฒนาทุกสังกัด หากไม่เข้ารับการอบรมใน ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการพัฒนาในระยะที่ 3 
    - กำหนดการพัฒนาศึกษานิเทศก์ 2564 > คลิก  
    - หลักสูตรฯ > คลิก 

# ระยะที่ 1  Webinar ระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 > คลิก 

    
    ช่องทางร่วมกิจกรรม Webinar การพัฒนาศึกษานิเทศก์ 2564
1. http://www.obectv.tv
2. http://www.youtube.com/OBECTVONLINE
3. http://www.facebook.com/obectvonline
4. https://webinar.esdc.go.th

หน่วยที่ 1 : ศึกษานิเทศก์ในฐานะผู้นำทางวิชาการ (31.30 ชั่วโมง) 

    07.00 - 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าระบบ (webinar.esdc.go.th)
    08.30 - 10.00 น. กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ "ประสบการณ์การทำงานกับศึกษานิเทศก์ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ" โดย พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี กล่าวรายงานโดย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.อัมพร พินะสา) "ศึกษานิเทศก์ในฐานะผู้นำทางวิชาการ"
    10.00 - 11.00 น. การบรรยายพิเศษ "นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ"  โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)
    11.00 - 12.00 น. "นโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" โดย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.อัมพร พินะสา)
    12.00 - 12.10 น. ชี้แจงการทำ Pre-test
    12.10 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
    13.00 - 14.00 น. "บุคลิกภาพแบบกัลยาณมิตร" โดย คุณทวินันท์ คงคราญ
    14.00 - 15.00 น. "ทักษะการสื่อสาร"โดย พันเอก(พิเศษ)วินธัย สุวารี
    15.00 - 16.00 น. "การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) และการพูดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Speaking)" โดย พันเอก(พิเศษ)วันชนะ สวัสดี
    16.00 - 16.30 น. การสรุปบทเรียน


Comments