Supervisor Awards

โพสต์21 ส.ค. 2556 02:49โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2560 22:44 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]
วันที่ 21 สิงหาคม 2556

     การคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) งานโครงการขับเคลื่อนนโยบายผ่านกระบวนการนิเทศเต็มพิกัด  กิจกรรมการพัมนาศึกษานิเทศก์แนวใหม่  ตามโครงการเร่งรัดการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ณ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม

กิจกรรม : นิทรรศการผลงานและนวัตกรรมการนิเทศ 4 ประเภท (พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน, พัฒนาการนิเทศ, พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา, ต้นแบบแห่งความดี) ที่ผ่านการคัดเลือกระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / การนำเสนอผลงาน-นวัตกรรมการนิเทศทั้ง 4 ประเภท / การประเมินเพื่อคัดเลือกศึกษานิเทศก์ดีเด่นระดับเครือข่ายการนิเทศกลุ่มจังหวัด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับชาติให้ประเมินเพื่อรับรางวัล Supervisor Awards

วัตถุประสงค์การจัดงาน : 
   1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ผลงาน-นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์ ระดับเครือข่ายการนิเทศกลุ่มจังหวัด
   2. เพื่อประเมินคัดเลือกศึกษานิเทศก์ดีเด่นระดับเครือข่ายการนิเทศกลุ่มจังหวัด ให้เข้ารับการคัดเลือกในระดับชาติเพื่อรับรางวัล Supervisor Awards

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ : เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้ปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษาได้ตามภารกิจ มาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะและมาตรฐานวิชาชีพ  บูรณาการงานวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สู่แนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
   1. เพื่อพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ให้ได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   2. เพื่อยกย่องและผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์
   3. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ที่มีผลงานดีเด่น
   4. เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ของศึกษานิเทศก์
   5. เพื่อเสริมสร้างศรัทธาในวิชาชีพศึกษานิเทศก์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม 

กลุ่มเป้าหมาย : ศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 4 จังหวัด จำนวน 11 เขตพื้นที่ ได้แก่ นครปฐม เขต 1-2, กาญจนบุรี เขต 1-4, สุพรรณบุรี เขต 1-3 ราชบุรี เขต 1-2 

ผลการคัดเลือก : ได้ตัวแทน 13 เหรียญทอง (ไฟล์แนบด้านล่าง)
1. ประเภทพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 10 สาขา มีผู้ได้รับการคัดเลือก 1 คน  
2. ประเภทพัฒนาการนิเทศ 20 สาขา มีผู้ได้รับการคัดเลือก 5  คน
3. ประเภทพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 16 สาขา มีผู้ได้รับการคัดเลือก 4 คน 
4. ประเภทต้นแบบแห่งความดี 3 สาขา ผู้ได้รับการคัดเลือก 3 คน 

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

 

พัฒนาคุณภาพการจัดการจัดการศึกษา

     

พัฒนาการนิเทศ

 

ต้นแบบแห่งความดี


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/supervisorawards/DSC00533.JPG
Ċ
Webmaster Supervisory,
25 ส.ค. 2556 06:34
Comments