ประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา

โพสต์23 ส.ค. 2558 07:29โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 27 ส.ค. 2558 04:10 ]
วันที่ 15 สิงหาคม 2558

        สำนักงานพระสอนศิลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยงานการศึกษา-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จัดงาน มหกรรมส่งเสริมศิลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร อ.เมือง จ.นครปฐม

วัตถุประสงค์ :
        1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
        2. เพื่อให้สถานศึกษา พระสอนศิลธรรม ครู นักเรียน ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมนำเสนอกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาคมชาวพุทธ
        3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาค้นคว้าพุทธธรรม แสดงความเป็นผู้นำยุวพุทธศาสนิกชนด้านศาสนปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา นำผลจากการปฏิบัตินั้นมาพัฒนาคุณภาพชีวิต
        4. เพื่อสนับสนุนนโยบาย ค่านิยม 12 ประการ ของรัฐบาลในการมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมนำความรู้ เป็นคนดีของประเทศชาติ
        5. เพื่อร่วมกันประกาศพุทธธรรมผ่านกิจกรรมทางวิชาการ ศาสนพิธี และวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชน

กลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ พระสอนศิลธรรมในโรงเรียน นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม

กิจกรรมการแข่งขัน : คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ / คัดเลือกพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนดีเด่นประจำจังหวัด / บทบาทเวทีวิถีพุทธชั้นนำ / การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ / การประกวดสวดมนต์หมู่บาลีแปลอังกฤษ(ทำนองธรรมวัตร) / การประกวดการบรรยายธรรม / การประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ / การประกวดกล่าวคำอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี / การประกวดแสดงละครชาดก / การประกวดเล่านิทานชาดกประกอบท่าทาง / การประกวดแต่งคำประพันธ์กลอน / การประกวดวาดภาพ / การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยส่งเสริมศีลธรรม / การประกวดสื่อการสอนศีลธรรม(DVD เรื่องสั้น) รวม 14 รายการ

การแข่งขันวาดภาพ :
        - หัวข้อเรื่อง ระดับ ประถมศึกษา ศิล 5 พาใจให้ร่มเย็น (ใช้สีชอล์กหรือสีเทียน) / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โลกสดใสด้วยศีล 5 (ใช้สีน้ำหรือสีโปสเตอร์)
        - เกณฑ์การให้คะแนน จินตนาการความคิดสร้างสรรค์และการถ่ายทอดสอดคล้องกับเนื้อหาที่ตั้งไว้ 30 คะแนน / ทักษะการวาดภาพ 30 คะแนน / เขียนบรรยายภาพเพื่อถ่ายทอดจินตนาการ 20 คะแนน / ความเป็นเอกภาพของภาพ 20 คะแนน
        - ผลการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา
            รางวัลชนะเลิศ ด.ช. ฐากูร สุทัด ชั้น ป.4 โรงเรียนวัดสามกระบือเผือก
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.จิตรดา พาใจอ่อน โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.วันวิสา ชีวา ชั้น ป.5 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
            รางวัลชมเชย อันดับ 1 ด.ญ.พิสินี พิราสาร ชั้น ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม
            รางวัลชมเชย อันดับ 2 ด.ช.ภราดร แซ่โง้ว ชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านดงเกตุ

ประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา


Comments