ตามติดชิดใกล้ โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการระบบพี่เลี้ยง

โพสต์14 มิ.ย. 2556 20:27โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2556 02:19 ]
14 มิถุนายน 2556

    นิเทศ ติดตามในโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด อ.สามพราน และ โรงเรียนวัดลานคา อ.บางเลน จ.นครปฐม

วัตถุประสงค์ : เพื่อนิเทศ ติดตาม ต่อยอด โครงการฯ 
กลุ่มเป้าหมาย :  ครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ที่เข้าร่วมในโครงการ จำนวน 150 คน 
หลักสูตร เนื้อหาสาระ กิจกรรม : ข้อสังเกตที่มีต่อแผนฯในภาพรวม ตัวอย่างแผนที่ดีฯ และข้อบกพร่องต่างๆ / แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อให้คำปรึกษารายบุคคล และวางแผนการนิเทศการสอน / แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซักถาม เสนอแนะ (ศึกษานิเทศก์ ครู ผู้บริหาร อำเภอนครชัยศรี สามพราน  ณ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด / อำเภอบางเลน พุทธมณฑล ณ โรงเรียนวัดลานคา)
นัดหมาย : กำหนดแสดงผลงานที่สะท้อนผลจากการจัดการเรียนรู้ ภายในเดือน สิงหาคม 2556 / กำหนดนิเทศครั้งต่อไป(รายโรงเรียน)
                   กลุ่มอำเภอนครชัยศรี สามพราน 10 ก.ค. 2556 (เช้า) โรงเรียนวัดท่าพูด / 16 ก.ค.2556 (เช้า) โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์, (บ่าย) โรงเรียนวัดหอมเกร็ด / 17 ก.ค.2556 (เช้า) โรงเรียนวัดบางพระ, (บ่าย) โรงเรียนวัดดอนหวาย 
                   กลุ่มอำเภอบางเลน พุทธมณฑล 15 ก.ค. 2556(เช้า) โรงเรียนวัดคลองโยง / 18 ก.ค. 2556 (เช้า) โรงเรียนวัดลานคา, (บ่าย) โรงเรียนวัดโพธิ์ / 24 ก.ค. 2556 (เช้า) โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล, (บ่าย) โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 

ติดตามระบบพี่เลี้ยง1


Comments