เตรียมจัดสอบ O-NET58

โพสต์19 ธ.ค. 2558 21:44โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 ธ.ค. 2558 22:00 โดย Webmaster Supervisory ]
วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2558

        การประชุมสัมมนาคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่ (ระดับศูนย์สอบ) ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมสวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยกำหนดให้มีการสัมมนาประเด็น บทบาทคณะกรรมการเขตพื้นที่ต่อการใช้ผลการประเมิน O-NET และการใช้ ICT กับการประเมินผล O-NET 

วัตถุประสงค์ : 
    1. เพื่อสัมมนานำผลจากการกำเนินการจัดสอบ O-NET และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาพัฒนาแนวดำเนินการจัดสอบระดับศูนย์สอบ 
    2. เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้บรรลุผลตามเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย : คณะศึกษานิเทศก์ / องค์คณะบุคคล สพป.นฐ.2 (ตัวแทน อ.ก.ค.ศ สพป.นฐ.2 และ ตัวแทนกรรมการ สพป.นฐ.2) ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน ICT สพป.นฐ.2 

หลักสูตร เนื้อหา-สาระ / วิทยากร : ทบทวนการดำเนินการจัดสอบ O-NET (การกำหนดสนามสอบ, กรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ, การรับข้อสอบ) ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ / บทบาทคณะกรรมการเขตพื้นที่ต่อการใช้ผลการประเมิน O-NET (นายไพรัช สุพรรณอ่วม) / การใช้ ICT กับการประเมินผล O-NET (อนนท์ ศรีพิพัฒน์) / การนำผลการสอบ O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ดร.มณกาญจน์ ทองใย) / การเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 (ศน.สมชาย พูลศรี) 

กิจกรรม : ประชุม นำเสนอผลการดำเนินการ เสนอแนวคิด ข้อคิดเห็น ข้อสรุป ศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นข้อมูลในการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : การกำหนดสนามสอบ, กรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ, การรับข้อสอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  / สพป.นครปฐม เขต 2 สามารถนำผลการสอบ O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล 

เตรียมจัดสอบโอเน็ต58

Comments