เตรียมความพร้อม PISA 58

โพสต์28 มิ.ย. 2558 22:12โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2558 04:40 โดย Webmaster Supervisory ]
วันที่ 28 มิถุนายน 2558

        การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติ(PISA) ปี 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ครูผู้สอนรายสมรรถนะ และเพื่อให้ครูสามารถพัฒนานักเรียนให้เคยชินกับรูปแบบของข้อสอบ PISA ให้มีความพร้อมสูงสุดในการประเมินนานาชาติ ในปี 2558 ตลอดจนเพื่อให้เกิดการประสานเครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดย สพป.นครปฐม เขต 2 ให้การสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน  

หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยากร : การยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติ(PISA) ปี 2558 (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ และคณะ) / การประเมิน PISA ด้วยคอมพิวเตอร์ (ครูหนึ่ง ภุมมาลา และคณะ) / แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการรายสมรรถนะ จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่
    การรู้เรื่องการอ่าน (ศน.พัชรี ยันตรีสิงห์ และ อ.วันดี ทัดมาลี ครูโรงเรียนวัดจินดาราม) 
    การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ และ อ.กฤษณา ฤทธิ์คำรพ ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ)
    การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (ศน.รัตนา ศิริชยานันท์ และ อ.อิ่มทิพย์ อนิศดา ครูโรงเรียนวัดลานคา)
    การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (ดร.มณกาญจน์ ทองใย และ อ.หนึ่ง ภุมมาลา ครูโรงเรียนวัดหอมเกร็ด)

กิจกรรม : พิธีเปิดและบรรยายพิเศษโดยนายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 / การบรรยาย การอภิปราย การสาธิต และฝึกปฏิบัติการ

ความคาดหวัง : ตามที่ สพป.นครปฐม เขต 2 ได้เข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) โดยการประเมินสมรรถนะของเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 14-15 ปี ในทุกๆ 3 ปี ซึ่งในปี 2558 กำหนดให้มีการประเมินในเดือนสิงหาคม 2558 โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการประเมิน โดยมีความมุ่งหวังในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน ได้มีความพร้อม สำหรับการประเมินในปี 2558 นี้ 

ขอขอบคุณภาพและข้อมูล : ศน.รัตนา ศิริชยานันท์, อ.ปัทมา เชียรงาม โรงเรียนวัดหอมเกร็ด (Face Book : Patama Chaninngam)  

เตรียมพร้อม PISA 58

Comments