เตรียมความพร้อมรับการประเมินรอบสาม

โพสต์12 ธ.ค. 2556 22:34โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 5 ม.ค. 2557 20:45 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]
13 ธันวาคม 2556 
   
        การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่สาม  ของสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาปฐมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ โรงเรียนวัดมะเกลือ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

วัตถุประสงค์  : เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่โงเรียนเพิ่มขึ้น ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่สาม

กลุ่มเป้าหมาย :  ผู้บริหาร ครู โรงเรียนละ 3 คน ของโรงเรียนที่จะรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกโดย สมศ. รอบที่สาม ในวาระที่จะถึงนี้ จำนวน 39 โรงเรียน พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 รวมจำนวนทั้งสิ้น 130  คน

หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยากร :  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษโดยนายทวีพล แพเรือง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2  / การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (นายสันติ ทองประเสริฐ) / อภิปรายการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย (นายเพช็รชาย โชคประเสริฐ และนางเรณู ใจซื่อกุล) / อภิปรายการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายปัญญา บัววัจนา และนางศิริวรรณ ประทุมหวล)

ผลที่คาดหวัง :  โรงเรียนที่เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่สามในวาระนี้ จำนวน 39 โรงเรียน ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโดย สมศ. คิดเป็นร้อยละ 90

เตรียมความพร้อมประกัน3

Comments