เตรียมความพร้อมสถานศึกษาพอเพียง

โพสต์5 มิ.ย. 2556 18:21โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2556 23:35 ]
วันที่ 6 มิถุนายน 2556 

        การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสถาบันการศึกษาทั่วไปให้ได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  พิธีเปิด ชี้แจงนโยบาย สร้างขวัญกำลังใจสู่การปฏิบัติ โดย นายชนาวุฒิ กลัดแพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเตรียมความพร้อมโรงเรียนตามโครงการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาทั่วไป ขยายผลสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

เป้าหมาย : ผู้บริหารและครูของโรงเรียนที่จะพัฒนาให้ได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี 2556 จำนวน 24 โรงเรียนๆ  ละ 3 คน รวม 72 คน 

หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยากร : การขับเคลื่อนขยายผลสถานศึกษาพอเพียง (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) / เกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียง (ศน.กฤษณาวรรณ ชื่นค้า) / การบริหารจัดการสถานศึกษา (ผอ.เกษมสันต์ มีจันทร์) / หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ผอ.ธิดาภรณ์ เพ็งหนู) / กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ผอ.วิเชียร รุ่งทวีชัย) / การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา (ผอ.ปัญญา บัววัจนา) / ผลลัพธ์-ภาพความสำเร็จ (ผอ.วรางค์ เวชประเสริฐ) / การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง (ผอ.ชำนาญ ทัดมาลี) / วิทยากรผู้ช่วย นางเพ็ญศรี แตงรุ่ง, นางพิมพ์นิภา ทรัพย์โชคธนกุล, นายอัครภัทร กานต์วิริโยกุล

กิจกรรม : พิธีเปิด-บรรยายพิเศษ / ฟังบรรยาย / ถอดบทเรียน อภิปราย และนำเสนอผลการดำเนินการจัดกิจกรรมและบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน (ผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียง) / แบ่งกลุ่มโรงเรียนเพื่อประเมินตนเอง / 

เตรียมพร้อมพอเพียง

Comments