เตรียม O-NET'62

โพสต์16 ธ.ค. 2562 18:54โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2562 18:57 ]
การอบรมสัมมนาปฏิบัติการครูผู้สอนระดับชั้น ป.6 และ ม.3
เพื่อเตรียมสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2562
โดยเครือข่ายครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ (PLC) สพป.นครปฐม เขต 2

    - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 14 ธันวาคม 2562  
        จุดที่ 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไร่ขิง (สำหรับครูผู้สอนในอำเภอสามพรานและอำเภอพุทธมณฑล) > คลิก
        จุดที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา (สำหรับครูผู้สอนในอำเภอบางเลนและอำเภอนครชัยศรี) > คลิก
    - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ทั้ง 4 อำเภอ) วันที่ 15 ธันวาคม 2562  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพระ > คลิก 
    - เว็บเพจเพื่อการประสานงาน > คลิก
    - คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 415 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประชุมสัมมนาอบรมปฏิบัติการครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 > คลิกความเป็นมา : 
        กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการพัฒนาให้ผู้เรียน มีความเป็นเลิศทางวิชาการ นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน และส่งเสริมให้ผู้เรียน มีศักยภาพสูง สู่มาตรฐานสากล และทัดเทียมนานาชาติ
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติ จึงได้จัดทำโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการ เสริมสร้างเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ ในการจัดทำสารสนเทศ คลังข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ และเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา ของสถานศึกษา ครู และผู้เรียนต่อไป

วัตถุประสงค์ :
        เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ 
        เพื่อจัดทำสารสนเทศคลังข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
        เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ครู และผู้เรียน

กลุ่มเป้าหมาย : 
        ประกอบด้วย ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จำนวน 458 คน โดยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบ่งจัดประชุม 2 ที่ คือ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) โดยเป็นครูผู้สอน จากอำเภอสามพราน และพุทธมณฑล จำนวน 170 คน และโรงเรียนวัดตุ๊กตา โดยเป็นครูผู้สอน จากอำเภอบางแลน และนครชัยศรี จำนวน 200 คน สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดประชุม ที่โรงเรียนวัดบางพระ ซึ่งเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยม ขยายโอกาส จำนวน 88 คน 

ความคาดหวัง : 
        ครูผู้สอนนำความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การแนะนำเทคนิค วิธีการ ในการหาคำตอบ การสอนเพื่อสอบและสอบเพื่อสอน เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลตามเป้าหมายวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จุดที่ 1
ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน > คลิก

https://www.facebook.com/pg/npt2nites/photos/?tab=album&album_id=1454240401392100&__tn__=-UC-R

ภาพลงในอัลบั้ม: เตรียมความพร้อมการสอบโอเน็ต 62 
ของโรงเรียนวัดไร่ขิง > คลิก


วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จุดที่ 2
ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี > คลิก

https://www.facebook.com/pg/npt2nites/photos/?tab=album&album_id=1454212624728211

วันที่ 15 ธันวาคม 2562ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ณ โรงเรียนวัดบางพระ อ.นครชัยศรี

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1452260971590043?__tn__=-R

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/teriymo-net62/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A5-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%9962.jpg


Comments