อบรมแท็บเล็ต ม.2

โพสต์26 ก.ย. 2557 20:08โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 26 ก.ย. 2557 20:28 โดย Webmaster Supervisory ]
วันที่ 27 - 28 กันยายน 2557

    การอบรมปฏิบัติการบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็ปเล็ตเพื่อการเรียนการสอน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ครูมีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเป็นเครื่องมือให้นักเรียนใช้ในการเรียนรู้รวมทั้งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนชั้น ม.2  สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 90 คน

หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยากร : 
    หน่วยที่ 1 คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์, นายวิฑูรย์ อริยะพงษ์ และคณะ)
    หน่วยที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต (นายไพบูลย์ วงษ์ปาน, นายอนุรักษ์ เหลืองวิไล, นายอภิสิทธิ์ คุ้มรักษา และคณะ)
    หน่วยที่ 3 สื่อการเรียนรู้สำหรับคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต (นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์, นายศุภวุฒิ บัวเจริญ, นายหนึ่ง ภุมมาลา และคณะ)
    หน่วยที่ 4 การวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเป็นเครื่องมือ (นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์, นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์, นางสาวกัญญา นิยม และคณะ)
    หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต (นางสาวอมรรัตน์ จินดา, นายชาญณรงค์ มงคลศิวกุล)

คณะวิทยากร : นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์, นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์, นางสาวพัชรี ยัยตรีสิงห์, นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์, นางสาวอมรรัตน์ จินดา, นายชาญณรงค์ มงคลศิวกุล, นางสาวกัญญา นิยม, นายวิฑูรย์ อริยะพงษ์, นายวันชัย ฉ่ำสุวัฒนา, นายพงษ์เทพ หูหนู, นายอนุรักษ์ เหลืองวิไล, นายณรงค์ศักดิ์ บุญมี, นายศุภชัย หัวใจเพ็ชร, นายรวิภาสโคมากุล, นายไพบูลย์ วงษ์ปาน, นายหนึ่ง ภุมมาลา, นายศุภวุฒิ บัวเจริญ, นายประสงค์ ตั้งธนะวัฒน์, นายจักรกฤษณ์ อมรมงคลศิริ, นายวัชระ เยียยงค์, นายวัลลภ ขวัญมา, นายเจน เกิดโพชา, นายชาญวัฒน์ อยู่กำเหนิด, นายอภิสิทธิ์ คุ้มรักษา

อบรมแท็บเล็ต ม.2


Comments