ทักษะการคิด2

โพสต์3 ก.ค. 2556 00:29โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 3 ก.ค. 2556 00:59 ]
3 กรกฎาคม 2556

    การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ทักษะการคิด) ครั้งที่ 2  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมประสบการณ์แก่ครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดแก่ผู้เรียน และเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นทักษะการคิด 
กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หรือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนละ 1 คน 
หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยากร : การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด ตามหลักสูตรฯ (นายไพรัช สุพรรณอ่วม, นางพิชญ์สินี สุดประเสริฐ, นายไพบูยล์ วงษ์ปาน) / การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) / การนำทักษะการคิดสู่ชั้นเรียน (ศน.กนกรัตน์ สุพรรณอ่วม) 

ทักษะการคิด2

Comments