ทักษะการคิดสู่ห้องเรียน

โพสต์14 มิ.ย. 2557 01:06โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2557 01:17 ]
วันที่ 14 มิถุนายน 2557

     การประชุมครูเพื่อขับเคลื่อนทักษะการคิดสู่ห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2557  ณ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาครูให้เป็นผู้นำทางวิชาการ ในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนด้านการคิด ตามเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนเพื่อขับเคลื่อนทักษะการคิดสู่ห้องเรียน โรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 123 คน 

หลักสูตร เนื้อหา สาระ วิทยากร : 
   
    ความสำคัญของการขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียนและหลักการกระบวนการคิด (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) / การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
    การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด (ดร.มณกาญจน์ ทองใย)
    ทบทวนการคิดขั้นพื้นฐาน และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาทักษะการคิด (ศน.กนกรัตน์ สุพรรณอ่วม) 
    ฝึกปฏิบัติงานการออกแบบการสอนคิดและนำเสนอ (นายไพรัตน์ สุพรรณอ่วม, ว่าที่ร้อยตรี สนอง บัวงาม, นายวิรัช บัวบาน, ศน.พัชรี ยันตรีสิงห์,) 
    ฝึกทักษะการคิด (ว่าที่ร้อยตรี สนอง บัวงาม, ครูสุรีย์ พลูหอม, ศน.รัตนา ศิริชยานันท์, ศน.ปรีชา สายค้, ศน.กฤษณาวรรณ ชื่นค้า)  
    การจัดทำนวัตกรรมส่งเสริมทักษะการคิด (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์, ศน.อนนท์ ศรีพิพัฒน์) 

กิจกรรม : การบรรยาย / ศึกษาเอกสาร / แบ่งกลุ่ม 8 สาระการเรียนรู้ ระดมสมอง อภิปราย ฝึกปฏิบัติงานการออกแบบการสอนคิดและนำเสนอ ฝึกทักษะการคิด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 8 กลุ่มสาระ ไปพัฒนาผู้เรียน และครูได้พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นทักษะการคิด โดยครูประเมินตนเองและรายงานผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนากระบวนการสอนการคิดแก่ผู้เรียน จำนวน 8 ชิ้น และแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบ Social Network ภายในระยะเวลา 2 เดือน (ถึงสิ้นเดือนกรกฏาคม 2557)

ผลการดำเนินงาน : รายงานการประเมินตนเอง จำนวน 8 ชิ้นงาน

ทักษะการคิดสู่ห้องเรียน


Comments