จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

โพสต์22 มี.ค. 2564 01:07โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 22 มี.ค. 2564 18:43 โดย Webmaster Supervisory ]

วันที่ 21-23 มีนาคม 2564

        คณะศึกษานิเทศก์ โดยผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และหัวหน้างานกลุ่มงานต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ณ ห้องประชุม โรงแรมโยโกะ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 
        คำสั่งที่ 475/2563 ลว 30 พ.ย. 63 คลิก 

ประเด็นในการปฏิบัติงาน
    - รับฟัง นโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ สพป.นครปฐม เขต 2 
    - ทบทวนภารกิจผลการจัดการศึกษาปีงบประมาณ 2563 
    - วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
    - จัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดทำแผนฯ 64
    - วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ของ สพป.นครปฐม เขต 2 
    - ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร กลยุทธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์
    - กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ และเป้าหมาย
    - วิเคราะห์แผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
    - ยกร่างแผนฯ 64 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thaphaen/146910.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thaphaen/%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%B02.jpg

        Focus group ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
        ประเด็นเป้าหมายการพัฒนา ด้านคุณภาพผู้เรียน / ด้านคุณภาพบุคลากร / ด้านคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา (แนวทางการดำเนินการ เป้าหมาย ความคาดหวัง)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thaphaen/%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%B0.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thaphaen/161738567_153871816608381_6164621759865621532_n.jpg

        มีการสอบถามข้อมูลให้สถานศึกษาแสดงความคิดเห็นด้านผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของเขตฯ ในประเด็น 2 ประเด็น หลัก ได้แก่
        ประเด็นที่สถานศึกษาเห็นว่าต้องมีการพัฒนา (โครงการ/กิจกรรม) มีจำนวน 23 รายการ
        ประเด็นที่สถานศึกษาเห็นว่าดี สามารถนำไปพัฒนาต่อได้ มีจำนวน 27 รายการ แบ่งเป็น 4 ด้าน
    ด้านบริหารงานทั่วไป จำนวน 15 รายการ 
    ด้านงบประมาณ จำนวน 6 รายการ
    ด้านบริหารงานบุคคล จำนวน 20 รายการ
    ด้านวิชาการ จำนวน 29 รายการ 
ที่มา : คลิก

        สู่ประเด็นการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ของกลุ่มที่ 1 ด้านการบริหารงานวิชาการ (จุดเด่น / จุดที่ควรพัฒนา / แนวทางการพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / โครงการ-กิจกรรม-เดิม / โครงการ-กิจกรรม-ใหม่)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thaphaen/163612992_2956739621279654_7217373693698505781_1.jpg


Comments