ทำแผนติดตาม

โพสต์10 ก.ค. 2562 22:37โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2562 19:03 โดย Webmaster Supervisory ]
 
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

        การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม


https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1319933608156114?__tn__=-R

https://www.facebook.com/Kootom/media_set?set=a.3488253217867204&type=3

วัตถุประสงค์ : เพื่อรายงานความสำเร็จในการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และจัดทำแผนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 และประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนางานนักเรียนตามตัวชี้วัดรายชั้นปี ปีการศึกษา 2562

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 55 โรงเรียน จำนวน 60 คน ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบเครือข่ายการจัดการศึกษา จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 70 คน

เนื้อหาสาระ / วิทยากร : 
- การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและจุดเน้นของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (ดร.ธีรพงษ์ ศรีโพธิ์ และคณะ)
- การจัดทำแผนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 และการประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนานักเรียนตามตัวชี้วัดรายชั้น ปีการศึกษา 2562 (ดร.เกชา เหลืองสุดใจชื้น ผอ.โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว / นายสุภัค แฝงเพ็ชรและคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2)
- สรุปผลกาารจัดทำแผนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ปีงบประมาณ 2563 

ความคาดหวัง : ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อม 8 เรื่อง คือ 
1. ครูครบชั้น ตรงสาขา มีบุคลากรฝ่ายสนับสนุน เจ้าหน้าที่ธุรการ นักการภารโรงและครู มีทักษะวิชาชีพ
2. หลักสูตรการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้
3. การจัดการชั้นเรียน
4. ภาษาและการสื่อสาร (อย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย/อังกฤษ)
5. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6. การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน 
7. การพัฒนาตนเองแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
8. ครูสามารถใช้เทคโนโลยี ICT ในการจัดการเรียนการสอนและการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

สื่อประกอบการบรรยาย :
    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ (ศน.เกริน ช้อยเครือ) > คลิก

ภาพกิจกรรมการอบรม :
    โพสท์ของ Laricha Muangsorn > คลิก 
    อัลบั้มภาพของ Kootom Suppawut Buajalearn > คลิก

เอกสารการดำเนินงานและองค์ประกอบด้านเนื้อหาที่น่าสนใจ :
    - เอกสารการดำเนินงาน คลิก  
    - การจัดทำใบงาน ความสำเร็จในการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 1 คลิก
    - การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน > คลิก 
    - การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล คลิก
    - วิทยาการคำนวณ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล คลิก
    - กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thaphaentidtam/Slide2.jpg

Comments