ทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ

โพสต์27 พ.ย. 2559 20:49โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2562 19:49 ]

การประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
เพื่อทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ณ ห้องทับทิม และห้องกิ่งเพ็ชร โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-3/1.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-3/3-2.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-3/3.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-3/4.jpg?attredirects=0 https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-3/9.jpg https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-3/15240189_210673176039711_865081148_n.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-3/5.jpg https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-3/6.jpg https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-3/7.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-3/8.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-3/9-2.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-3/2.jpg


วัตถุประสงค์ : เพื่อทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ระดับประถมศึกษา จำนวน 121 คน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 22 โรงเรียน 

หลักสูตร วิทยากร (ประถมศึกษา) : นโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) /สื่อภาษาอังกฤษเพื่อทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ ต1.1, ต1.2 (อ.วัลยา สวยสะอาด, อ.นิภารัตน์ สมรูป, อ.เทียมรัตน์ เอี่ยมศรีเพ็ง, องชญานุช แก้วสุภา) / ต1.3, ต2.1 (อ.ราตรี ศรีทองเทศ, อ.จุฑามาศ วงศ์แจ้ง, อ.สุรเชษฐ์ ปารีพันธ์, อ.สุนันทา พาเพิ่มทรัพย์) / ต2.2, ต3.1, ต4.1 (อ.วณัชชา พุ่มเกิด, อ.วรรณิชา ม่วงสอน, อ.ธชวรรณ สุทธาธาร, อ.สัชฌุกาญจน์ เริงโรจน์ธนากูล) 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1_01.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1_02.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1_03.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1_04.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1_05.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1_06.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1_07.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1_08.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1_09.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1_10.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1_11.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1_12.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/15240066_210673459373016_1941350341_n.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/15209184_210673419373020_1786872574_n.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/15208070_210673356039693_199584734_n.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/15207974_210673452706350_1426234499_n.jpg https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/15207814_210673146039714_248825706_n.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/15207802_210673336039695_1283096147_n.jpg
 
หลักสูตร วิทยากร (มัธยมศึกษา) : นโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) / สื่อภาษาอังกฤษเพื่อทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ ต1.1, ต1.2 (อ.พรรณิดา จิตรจักร, อ.ประภาศ ธีระพาพงษ์, อ.สุพัตรา ศรีวิชา) /ต1.3 (อ.พจนา นพคุณ, อ.จิราภา ศรีบุญชู, อ.วิรัช บัวบาน, อ.ชวลิตา แสนสุข) / ต2.1, ต2.2 (อ.มณฑณา คำหอมชื่น, อ.สุนันทา วันทวงศ์, อ.พิชาญ กล่ำกลาง, อ.วรารัตน์ ศรสุราษฏร์)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/15280958_210673526039676_1170036652_n.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/15240239_210673602706335_1530003417_n.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/15240177_210673569373005_754615377_n.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/15218282_210673516039677_1580234561_n.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/15218224_210673629372999_75263216_n.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/15209039_210673562706339_221154285_n.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thbthwnmatrthanlaeatawchiwadphasaxangkvs/15208981_210681566038872_716840811_n.jpg

Comments