เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ

โพสต์16 มิ.ย. 2564 21:57โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2564 05:15 โดย Webmaster Supervisory ]

วันที่ 17 มิถุนายน 2564

        นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการประสานแผนการบริหารจัดการเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาและถอดบทเรียนการดำเนินงานสิ่งที่ค้นพบในรูปแบบชุมชนวิชาชีพสู่นวัตกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อนำส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายสุภัค แฝงเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย นางสาววรางค์ เวชประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์) นายสมพงษ์ ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองทางหลวง และครู จากโรงเรียนวัดเชิงเลน (นครใจราษฎร์) เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thini/194757110_1941482982667837_8108217464105459659_n.jpg


วันที่ 17 มิถุนายน 2564
 
        นางสาวสุรีพร พันยุโดด ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2  เป็นพิธีกร รายการ พฤหัสบดีที่นี่ สพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 8 
    1. ของดีที่เรามีอยู่ จากโรงเรียนวัดท่าพูด การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ  
    2. เรื่องเล่าจาก ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 
        - สพป.นครปฐม เขต 2 นำผู้บริหารโรงเรียน และรอง ผอ.ใหม่ ศึกษาดูงานด้านวิชาการ ที่ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล (ความห่วงใยด้านวิชาการ) โดยทางโรงเรียนพระตำหนักได้แสดงผลการปฏิบัติงานอันเป็นแบบอย่างที่ดี ได้อย่างดีเยี่ยม เช่น เรื่องการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน (หลักสูตรแต่ละรายวิชา / การวัดและประเมินผล) 
        - นโยบายการจัดการเรียนการสอนของ สพป.นครปฐม เขต 2 ยังไม่มี on site โดยเฉพาะใน อ.สามพราน ทำหน้าที่ในแต่ละวันให้ดีที่สุดก็พอ ไม่ต้องกังวลว่าจะเปิด on site เมื่อไร
        - โครงการหนึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนึ่งโรงเรียน (การพัฒนาการสอน/ การพัฒนาสื่อการสอน/การพัฒนาการประเมินผล/ การสร้างนวัตกรรม/ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน) การบริหารจัดการเรียนรู้ เริ่มทดลองกับระดับชั้น ป.1 วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ โดยคัดเลือกครูเก่ง 22 คนเพื่อผลิตสื่อ 1 คน ต่อ 1 ตัวชี้วัด แบบ on hand 
    3. สพป.นครปฐม เขต 2 สู่โรงเรียน โดย นายธนะชน ทัศนะเกตุ รอง ผอ.สพป.นนครปฐมเขต 2 
        - การรายงานการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 
        - การขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานในการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติด โดย นางสุพิชฌาย์ แป้งทา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
    4. นานาสาระเพื่อเด็กไทย : การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน โดย นายยุทธนา ปฐมวรชาติ  ผอ. โรงเรียนวัดท่าพูด(นครผลประชานุกูล) 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thini/2021-06-17_11-54-43.jpg?attredirects=0
Comments