ถิ่นฐานบ้านเราฯ

โพสต์30 ส.ค. 2556 01:20โดยWebmaster Supervisory
30 สิงหาคม 2556

        เปิดบ้านงาน "ถิ่นฐานบ้านเรา รากเหง้าการพัฒนา ทรงคุณค่าสู่มาตรฐานสากล" ตอน พิพิธภัณฑ์โรงเรียนวัดบางหลวง  ณ โรงเรียนวัดบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม

วัตถุประสงค์ : 
    1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากล
    2. เพื่อเปฺิดพิพิธภัณฑ์โรงเรียนวัดบางหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
    3. เพื่อเผยแพร่ แบ่งปัน ผลงานและร่องรอยการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

กิจกรรม : พิธีเปิด โดยนายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  กล่าวเปิดงาน / นิทรรศการโครงงาน-แหล่งเรียนรู้-การแสดงบนเวที / เปิดและนำชมพิพิธภัฑ์ 

ถิ่นฐานบ้านเราฯ


Comments