เจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน

โพสต์7 ธ.ค. 2561 07:17โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2561 00:09 ]

7 ธันวาคม 2561

        การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) สพป.นครปฐม เขต 2  โดยกลุ่มนิเทศฯ ชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

        สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายที่จะลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู โดยกำหนดให้โรงเรียนมีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนครบทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน 

วัตถุประสงค์ : 
    เพื่อให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน การดำเนินงานได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    เพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้รับรู้ รับทราบ บทบาทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบให้สามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย : 
    เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเข้าร่วมในการประชุมฯ ทั้งสิ้น 122 คน จากสถานศึกษา 122 โรงเรียน

กิจกรรม : 
    การให้ความรู้ จากคณะวิทยากร ประกอบด้วย กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนโยบายและแผน และ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2
    การรับชมการถ่ายทอดสด ผ่านระบบ Conference “จนท.ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน” ตามนโยบายของ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
    การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thurkar/15441728317137139243750874147415.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thurkar/15441728287762951934521175284602.jpg

หลักสูตร เนื้อหาสาระ : 
    ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ งานพัสดุ งานข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ DLTV การสร้างเครือข่าย การติดตาม นิเทศ และประเมินผลงาน 

แหล่งข้อมูล/สื่อ/เอกสารเพิ่มเติม 
    ธุรการงานโรงเรียน โดยกลุ่มนิเทศฯ > คลิก
    คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน > คลิก 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANDUYj3T4Dh8A0M&cid=DFBA0ED4F9C94066&id=DFBA0ED4F9C94066%217669&parId=root&o=OneUp

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thurkar/47684613_2465694616790931_2614303042106818560_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thurkar/48056227_2465694716790921_3629049040710139904_n.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thurkar/47426971_2465695086790884_3545946478709047296_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thurkar/47683899_2465695193457540_8710058758480330752_n.jpg


ขอบคุณภาพจากโพสท์ของ Suvimol Naka 

เว็บเพ็จของ Chaisri-Nites เรื่อง ธุรการงานโรงเรียน > คลิกComments