ถอดบทเรียนโรงเรียนนวัตกรรมสร้างสรรค์

โพสต์9 ก.ย. 2563 01:38โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 9 ธ.ค. 2563 16:45 ]

วันที่ 9 กันยายน 2563

        คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2  ร่วมกิจกรรม การประชุมอบรมสัมมนาการถอดบทเรียนการสอนสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning: CBL) สู่การเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรม  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  


        โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 1 ใน 6 ของโรงเรียนแกนนำ โรงเรียนนวัตกรรมสร้างสรรค์ สพฐ. 

        โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
        เป้าหมายการดำเนินงาน มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Innovative school) โดยต่อยอดพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ จากโรงเรียนที่นำแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์ เป็นฐาน (Creativity Based Learning) หรือ CBL มาใช้พัฒนาครู พัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ กิจกรรมแบบ Active Learning นำความรู้เดิมไปต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ ครูได้ลองปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเอง ในการจัดการเรียนการสอน จากการถ่ายทอดไปเป็นการสาธิต หรือเป็นผู้แนะนำให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ การเรียนรู้ อำนวยให้เกิดการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศที่เหมาะ กับการเรียนรู้ และประเมินผลเพื่อพัฒนาด้วยวิธีการที่หลากหลาย บริหารจัดการเชิงนวัตกรรมให้เกิด การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 

กำหนดการ > คลิก
สื่อ : การพัฒนาโรงเรียนนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Innovative School) > คลิก

Comments