ถอดบทเรียน 9, 11 ส.ค. 64

โพสต์9 ส.ค. 2564 07:30โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 12 ส.ค. 2564 20:12 ]

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. 

        การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนจากการนิเทศ ติดตามในรูปแบบชุมชนวิชาชีพสู่นวัตกรรม การประกันคุณภาพภายในที่ดี (Best Practice) โดยนางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุม  โดยมี
นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ข้าราชการบำนาญ ร่วมให้เกียรติเป็นวิทยากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ออกแบบระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดี ผ่านทางระบบ Video Conference พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thxd-2/9%E0%B8%AA%E0%B8%8464.jpg


วันที่ 11 สิงหาคม 2564  เวลา 13.00 น.

        นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวเกริน ช้อยเครือ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา และ นายเมธี อ้นทอง หัวหน้างานส่งเสริมสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ฯ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมประชุมผ่านระบบการสื่อสารสองทาง (Video Conference) เพื่อชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยระบบ Zoom Meeting 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thxd-2/225272954_1983252351824233_4592037825645023825_n.jpg

การประชุมและมอบนโยบายการดำเนินการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ฯ


Comments