ถอดบทเรียนการนิเทศ

โพสต์21 ส.ค. 2557 21:25โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 26 ส.ค. 2557 05:46 ]
วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2557

    ปฏิบัติการถอดบทเรียนเพื่อใช้เป็นสารสนเทศในการพัฒนางาน ปีงบประมาณ 2558  ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพกระบวนการนิเทศการศึกษาด้วยการถอดบทเรียน ณ ห้องประชุมดอนยอ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างศักยภาพกระบวนการนิเทศการศึกษาด้วยการถอดบทเรียน เพื่อประมวลสารสนเทศสำหรับการพัฒนางาน  

กลุ่มเป้าหมาย : รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ) / คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นนครปฐม เขต 2 จำนวน 12 คน / คณะวิทยากรที่เป็นคลังสมองทางการศึกษาได้แก่ศึกษานิเทศก์ที่เกษียณอายุราชการแล้ว 3 ท่าน 

หลักสูตร เนื้อหาสาระ กิจกรรม : ถอดบทเรียนการดำเนินงานนิเทศการศึกษา 13 เครือข่าย (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์, ดร.สันทนา พูลพัฒน์) / ถอดบทเรียนการบริหารโครงการและงานวิชาการ (นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์, นางสมบูรณ์ ทยาพัชร) / ปฏิบัติการสังเคราะห์บทเรียนและสะท้อนผลงาน / การถอดบทเรียนการปรับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน (นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์, นายไพรัช สุพรรณอ่วม) / สรุปภาระงาน 

ผลที่ได้รับ : รายงานการนิเทศ (ศน.ทุกคน-ทุกเครือข่าย) / รายงานโครงการ (ศน.ทุกคน) / สารสนเทศการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษา (ศน.ทุกคน) / สารสนเทศการพัฒนาครู ผู้บริหาร เพื่อจัดทำมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน (กลุ่มงานประกันฯ)

ถอดบทเรียนการนิเทศ

Comments