ขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ #4-7

โพสต์13 ธ.ค. 2558 18:45โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 24 ม.ค. 2559 02:23 ]
        การรายงานการนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  สำหรับการนิเทศ ติดตาม ครั้งที่ 4 – 7 ระยะที่ 2 การนำผลการเตรียมสู่การปฏิบัติ : เดือนธันวาคม 2558 – มกราคม 2559  ให้ผู้นิเทศดำเนินการนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ดังนี้
        1. ผู้นิเทศบันทึกกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินงาน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และวิเคราะห์แนวทางการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมตามหมวดที่ 2 หมวดที่ 3 และหมวดที่ 4 
        2. ผู้นิเทศสังเกตและสัมภาษณ์การจัดกิจกรรมของครู การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน พร้อมทั้งบันทึกผลการสังเกตและสัมภาษณ์ ครูและนักเรียน โดยในการนิเทศแต่ละครั้งไม่ควรซ้ำหมวดกิจกรรม
        3. ผู้นิเทศ สัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนตามประเด็นที่นำเสนอพร้อมทั้งบันทึกปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาของโรงเรียน โดยในการนิเทศแต่ละครั้งไม่ควรซ้ำหมวดกิจกรรม 
        4. ผู้นิเทศบันทึกข้อค้นพบที่เกิดจากการนิเทศติดตาม พร้อมสำเนาให้โรงเรียน 1 ชุด เพื่อไว้เป็นหลักฐานในการนิเทศติดตามครั้งต่อไป
        5. การสัมภาษณ์ครูใช้ตัวแทนครูอย่างน้อย 4 คน นักเรียนอย่างน้อยระดับชั้นละ 2 คน โดยพิจารณาให้เหมาะสมตามขนาดของโรงเรียน

        แบบรายงานการนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรม มี 2 ตอน คือ 

    ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์กิจกรรมที่โรงเรียนจัดตามนโยบายฯ โดยให้ศึกษานิเทศก์ (Smart trainer) สรุปจำนวนกิจกรรมของแต่ละชั้นเรียน ลงในแต่ละช่องตามเป้าหมายหลักของกิจกรรมที่ครอบคลุมหลักองค์ 4 แห่งการศึกษา ได้แก่
    1. ด้านพุทธิศึกษา (Head) คือ ความรอบรู้วิชาการที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตการศึกษา และการเรียนรู้
    2. ด้านจริยศึกษา (Heart) คือ การมีศีลธรรมจรรยาที่ดี มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม
    3. ด้านหัตถศึกษา (Hand) คือ ความรู้และทักษะในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่องาน และเห็นคุณค่าของการทำงาน
    4. ด้านพลศึกษา (Health) คือการมีสุขภาพแข็งแรง การกินอาหารที่ถูกต้อง และการออกกำลังกายให้เหมาะสม รวมทั้งความสะอาดและสุขาภิบาลด้วย

    ตอนที่ 2 ผลการจัดกิจกรรมตามนโยบายฯ ของโรงเรียน ให้ศึกษานิเทศก์ (Smart Trainer) บันทึกผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามนโยบาย ที่เกิดขึ้น โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู และนักเรียน                                   วันที่ 14 มกราคม 2559
https://www.facebook.com/watsai.school/media_set?set=a.927084924054071.1073741912.100002577151753&type=3
                                   วันที่ 12 มกราคม 2559
https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/946750175378865
     
                              วันที่ 8 มกราคม 2559
                                   วันที่ 7 มกราคม 2559
https://www.facebook.com/chongdeethongyai/posts/861818707265943
https://www.facebook.com/chongdeethongyai/posts/861335677314246
https://www.facebook.com/pairat.supanuam/posts/442415899285400
                                   วันที่ 6 มกราคม 2559  กิจกรรม กีฬา ทำอาหาร รำไทยศิลปะ เล่ีนสะบ้าทอยของมอญ. รำมวยไทย นวดแผนไทย ทดลองวิทยาศาสตร์ เกษตร (ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ เพาะเห็ด ปลูกผัก ไม้ดอกไม้ประดับ แปรรูปอาหารจากเห็ด)
https://www.facebook.com/chongdeethongyai/posts/861332677314546
                                   วันที่ 5 มกราคม 2559
https://www.facebook.com/chongdeethongyai/posts/861335677314246
https://www.facebook.com/eye.ta.10/posts/10204184165804711
                                   วันที่ 24 ธันวาคม 2558  
https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/938870606166822
                                   วันที่ 23 ธันวาคม 2558
https://www.facebook.com/Kootom/media_set?set=a.1300950356597512.1073742065.100000476810832&type=3
                                   วันที่ 16 ธันวาคม 2558  
                                   สัปดาห์ที่ 7 ของกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนวัดลานคา 

https://www.facebook.com/sivilai.teekham/posts/1739797899583187
https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/934095946644288?pnref=story
Comments