ติดตามครูบรรจุใหม่

โพสต์21 ม.ค. 2557 17:55โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2557 20:18 ]
21-22 มกราคม 2557

    การประชุมสรุปผลการติดตามและนิเทศครูบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเอนกประสงค์ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

วัตถุประสงค์ : เพื่อสรุปผลการติดตามและนิเทศครูบรรจุใหม่ วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรอบรมครู วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับครูบรรจุใหม่

กลุ่มเป้าหมาย :
    ครูบรรจุใหม่สาขาต่างๆ 10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา (ต้น/ปลาย) สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ จากสังกัดต่างๆ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร สพฐ.(สพม/สพป) จากจังหวัด กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา สระแก้ว และมหาสารคาม จำนวน 269 คน
    ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบดูแลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 49 คน
    ในส่วนของ สพป.นครปฐม เขต 2 ศึกษานิเทศก์ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ / นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์ / นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์

กิจกรรม เนื้อหาสาระ :
    พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดย นายกมล ศิริบรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
    ประชุมศึกษานิเทศก์สรุปการติดตามผล / ครูบรรจุใหม่เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบโปสเตอร์และศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ของเพื่อนครู โดยเดินชมผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Gallery Walk) / คณะกรรมการประเมินให้คะแนน / ตัวแทนศึกษานิเทศก์นำเสนอรายงานผลการติดตามและนิเทศครูบรรจุใหม่ทุกหลักสูตร / จัดเลี้ยงและมอบรางวัลครูที่มีผลงานดีเด่น / ครูบรรจุใหม่ที่ได้รับรางวัลของทุกหลักสูตรนำเสนอผลการจัดการแผนการจัดการเรียนรู้ / พิธีมอบวุฒิบัตร


ติดตาม ชมอัลบั้มภาพจาก สสวท. ได้ที่นี่
Comments