1 ตุลาคม 2564

โพสต์1 ต.ค. 2564 18:37โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 1 ต.ค. 2564 18:38 ]

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. 

        นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติภารกิจงานต่าง ๆ ภายในกลุ่มนิเทศฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม 2 โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดประชุมการอ่านขั้นสูง
2. ให้โรงเรียนดำเนินการรวบรวมข้อมูล SAR เข้าสู่ระบบ E-SAR ของ สพฐ.
3. การประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ในระยะที่ 2
4. การรวบรวมข้อสอบ O -NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ย้อนหลัง 3 ปี เพื่อบริการเป็นข้อสอบกลางให้โรงเรียน
5.การจัดทำคลิป แนะนำและอธิบาย การออกข้อสอบที่แตะระดับสมรรถะ ชั้น ป.6 และ ม.3

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/1%E0%B8%95%E0%B8%8464.jpgComments