ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT 56

โพสต์24 ก.พ. 2557 03:45โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2557 05:38 ]
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
    
        คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ป.3 ตามคำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2  ที่ 34/2557 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2556 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ณ สนามสอบโรงเรียนต่างๆ ทั่วเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2556  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพการศึกษา (ประเมินความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นของนักเรียนในด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล) และนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย : สนามสอบตามโรงเรียนต่างๆ ในสังกัด จำนวน 163 แห่ง  (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน : แบบทดสอบความสามารถด้านภาษา (Literacy) ๓๐ ข้อ เวลา ๖๐ นาที  ด้านคำนวณ (Numeracy) ๓๐ ข้อ ๗๕ นาที ด้านเหตุผล (Reasoning abilities) ๓๐ ข้อ ๕๐ นาที  

ผลการปฏิบัติ : หัวหน้าสนามสอบ คณะกรรมการคุมสอบ กรรมการสนามสอบ ดำเนินการจัดสอบ ปฏิบัติการสอบเป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานการทดสอบแห่งชาติ มีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม ทุกประการ  

เยี่ยมสนามสอบNT56

Comments