ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET 56

โพสต์20 ก.พ. 2557 01:35โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2557 03:06 ]
วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2557

        คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2  ดำเนินการตรวจเยี่ยมสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556  จำนวน 65 สนามสอบ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจเยี่ยมสนามสอบในการจัดการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามวัตุประสงค์ของการจัดสอบ และกระบวนการจัดสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม 

เป้าหมาย : สนามสอบ จำนวน 65 สนามสอบ 

ผลการตรวจเยี่ยม : 
    1. สนามสอบได้จัดป้ายประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดกลาง ประกอบด้วย ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์กรมหาชน) เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556, บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบ, ตารางสอบ 
    2. หน้าห้องสอบติดเอกสาร ระเบียบการเข้าห้องสอบ, บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบ, แผนผังที่นั่งสอบ, ตารางสอบ
    3. ในห้องสอบ จัดโต๊ะสอบมีระยะห่างเหมาะสม ที่โต๊ะติดสติ๊กเกอร์ชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  บรรยากาศในห้องสอบเหมาะกับการสอบ
    4. หัวหน้าสนามสอบ กรรมการคุมสอบ กรรมการกลาง ตัวแทนศูนย์สอบ ผู้สังเกตูการณ์ มาปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน
    5. การดำเนินการจัดสอบเป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานการบริหารการทดสอบ ตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2556 ทุกประการ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ
Comments